EETAC no nous - Calendari POSTERIOR MATRÍCULA per a estudiants de Graus

2016-2 a 2017-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
20 de juliol
27 de juliol
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Instruccions de funcionament
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
28 de juliol
31 d'agost
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Només s'accepten sol·licituds que aportin la documentació acreditativa corresponent
Consulta l'apartat detalls del tràmit de la teva sol•licitud. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
La documentació es pot lliurar a l'oficina oberta o mitjançant el correu cbl.oficina.docencia@upc.edu
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
28 de juliol
31 d'agost
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria(*)
Totes les sol·licituds que al·leguin motius laborals han de presentar documentació acreditativa
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
05 de setembre
05 de setembre
Matí
e-Secretaria(*) Si has fet una petició de canvi de grup consulta l'apartat detalls del tràmit.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
Inici classes dels Graus
13 de setembre
13 de setembre
EETAC
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d’assignatures
13 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula
e-Secretaria(*)
En cap cas l’acceptació d’una sol•licitud de baixa acadèmica d’assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l’import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
13 de setembre
13 de setembre
Matí
e-Secretaria(*) Avis Taxa en modificacions de matricula
Informació important CANVI DE GRUP i MODIFICACIÓ MATRÍCULA
Termini de modificació de matrícula de les sol•licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
14 de setembre
08 de novembre
Oficina Oberta Cal que passis per l'Oficina Oberta en el termini establert per MODIFICAR LA MATRÍCULA.
Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA - Pendent
14 de setembre
15 de setembre
Oficina Oberta AVÍS taxa modificació matrícula
Si no vens a fer el canvi es mantindrà la teva matrícula inicial.
Només cal que passis per l'Oficina Oberta si la resolució de la teva sol·licitud és PENDENT
Inici del termini de presentació de sol·licituds de canvis de grups amb autorització del professor responsable
18 de setembre
Matí
06 de novembre
Matí
Correu electrònic Cap d'Estudis EETAC Els estudiants que no hagin aconseguit canviar de grup pels procediments establerts poden sol·licitar al professor, si és que aquest accepta aquest titpus de peticions, autorització per ocupar una plaça en el grup del qual és responsable el professor. Si el professor hi accedeix, aquest haurà d'enviar un correu al Cap d'Estudis, indicant el nom de l'estudiant i el nom del grup al qual ell autoritza el canvi.
La gestió no estarà finalitzada fins que l'estudiant no comprovi que el grup que figura a la seva matrícula és el grup autoritzat pel professor

Data de generació 22/03/2018