EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ per a estudiants de Graus

2016-2 a 2017-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus
01 de maig
30 de juny
e-Secretaria(*)
Exàmens finals EETAC
02 de juny
Matí i tarda
16 de juny
Matí i tarda
EETAC
Termini que tenen els professors per entrar notes GRAUS / MÀSTERS
02 de juny
09:00
21 de juny
11:59
NetFlip És important que feu visibles les qualificacions als estudiants per tal que us puguin sol·licitar revisions de notes
Publicació Notes provisionals a l'e-secretaria per als estudiants de Graus
22 de juny
28 de juny
e-Secretaria(*)
Fi termini Revisió extraordinària de qualificacions al professorat
23 de juny
23 de juny
12:00
Segons horaris de consulta del professorat L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) o que vulgui sol·licitar la revisió de la nota final de l'assignatura, proposada pel professorat, s'ha d'adreçar directament al professor o a la professora responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Per als estudis de GRAU: La nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de la Comissió d'Avaluació
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat
26 de juny
26 de juny
14:00
e-Secretaria(*)
Comissió d'Avalució de Grau - CAG
29 de juny
29 de juny
10:00
Lloc: Sala de reunions 142 - Edifici C4
Informació sobre l'Avaluació Curricular als Graus
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
30 de juny
04 de juliol
PORTAL CBL.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria(*)
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació dels Graus)
30 de juny
30 de juny
Tarda
e-Secretaria(*) Els estudiants declarats No aptes ho veuran a l'e-secretaria
Elaboració i publicació resolució provisional NO APTES FI i de 1er any de la CAG
03 de juliol
03 de juliol
Matí
e-Secretaria(*) Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient a l'e-secretaria
Termini per sol·licitar revisions de l'Avaluació Curricular
03 de juliol
05 de juliol
e-Secretaria(*) Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Publicació de la resolució de les sol·licituds de revisió de l'Avaluació Curricular
06 de juliol
06 de juliol
14:30
e-Secretaria(*)
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
07 de juliol
07 de juliol
Matí
e-Secretaria(*)
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
13 de juliol
13 de juliol
Matí
NetÀrea
Portal CBL.Tauler d'informació de l'Oficina de Suport a la Docència
e-Secretaria(*)
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.

Data de generació 22/03/2018