EEABB - Calendari d'adaptació i matrícula de l'estudiantat que sol·licita l'adaptació al Grau

2020-2 a 2021-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques
01 de maig
19 de juliol
e-Secretaria Adaptació des del Grau en Enginyeria Agrícola al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques
Adaptació des del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques
Termini per sol·licitar l'adaptació d'una Enginyeria Tècnica Agrícola als Graus en Enginyeria: Alimentària, Agrícola o Agroambiental i del Paisatge
01 de maig
19 de juliol
e-Secretaria NO es possible l'adaptació des de cap Enginyeria Tècnica cap al Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics ni cap al Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques.
Termini per sol·licitar canvis en la modalitat de dedicació als estudis
07 de juliol
11 de juliol
Portal CBL. Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula. Tràmits imprescindibles EEABB
e-Secretaria
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
13 de juliol
13 de juliol
Tarda
Web EEABB. Horaris Dedicació als estudis
Publicació de l'Ordre de Matrícula
14 de juliol
14 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Criteris d'ordenació per la matrícula
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
16 de juliol
Matí i tarda
28 de juliol
Matí i tarda
e-Secretaria
Publicació de la resolució de les sol·licituds d'adaptació EEABB
22 de juliol
22 de juliol
e-Secretaria
MATRÍCULA per internet estudiants no nous EEABB
23 de juliol
23 de juliol
e-Secretaria Potencial de matrícula i excepcions a la matrícula
Recomanacions i co-requisits
Informació important matrícula
Avís horari atenció telèfon matrícula
Termini per sol·licitar canvi / Intercanvi de grup
23 de juliol
10:01
26 de juliol
23:59
e-Secretaria Instruccions
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Publicació resolució de les sol·licituds dels CANVIS DE GRUPS i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis
02 de setembre
02 de setembre
Matí
e-Secretaria Degut a la situació actual és molt important que consultis els comentaris de la teva sol·licitud
Avís taxa variació de matrícula
Informació important
Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA acceptada
03 de setembre
Matí
06 de setembre
Matí
e-Secretaria Informació important matrícula
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
16 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES
17 de setembre
05 de novembre
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.

Data de generació 16/10/2021