EEABB - Calendari Matrícula d'Estudiants de Màster KETFOOD

2020-2 a 2021-1


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Publicació d'horaris de classe i calendaris d'exàmens als estudiants
13 de juliol
13 de juliol
Tarda
Web EEABB. Horaris Dedicació als estudis
Publicació de l'Ordre de Matrícula
14 de juliol
14 de juliol
Matí
NetÀrea
e-Secretaria
Criteris d'ordenació per la matrícula
Publicació del potencial de matrícula a l'e-secretaria per als estudiants
16 de juliol
Matí i tarda
28 de juliol
Matí i tarda
e-Secretaria
Límit inscripció TFM KETFOOD
20 de juliol
20 de juliol
Matí
SIA
Matrícula dels estudiants que els ha estat acceptada la instància de continuïtat dels estudis
23 de juliol
23 de juliol
e-Secretaria Segons ordre de matrícula.
MATRÍCULA KETFOOD no nous
23 de juliol
23 de juliol
e-Secretaria
Termini CANVI DE GRUP i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis
26 de juliol
29 de juliol
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
e-Secretaria
Publicació resolució de les sol·licituds dels CANVIS DE GRUPS i VARIACIONS DE MATRÍCULA al cap d'estudis
02 de setembre
02 de setembre
Matí
e-Secretaria Degut a la situació actual és molt important que consultis els comentaris de la teva sol·licitud
Avís taxa variació de matrícula
Informació important
Termini de modificació de les matrícules amb sol·licitud de VARIACIONS DE MATRÍCULA acceptada
03 de setembre
Matí
06 de setembre
Matí
e-Secretaria Informació important matrícula
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
16 de setembre
31 d'octubre
Portal CBL. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EEABB)
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol.licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures ACCEPTADES
17 de setembre
05 de novembre
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.
Inici de les classes Màster KETFOOD
27 de setembre
15:00
27 de setembre
21:00
Segons els teus horaris
EEABB

Data de generació 16/10/2021