EETAC no nous - Calendari d'AVALUACIÓ estudiants de Grau i Màsters

2022-1 a 2022-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per sol·licitar l'adaptació als Graus EETAC
Dates pendents de publicar
e-Secretaria
Exàmens finals
16 de gener
Matí i tarda
26 de gener
Matí i tarda
EETAC
Sessió informativa sobre l'Avaluació curricular (Sessió virtual)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Informació sobre l'avaluació curricular
Sessió virtual
Fi termini Revisió de qualificacions al professorat
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Segons horaris de consulta del professorat L'estudiantat que vulgui sol·licitar la revisió d'un acte concret d'avaluació (un examen, un control, etc.) o que vulgui sol·licitar la revisió de la nota final de l'assignatura, proposada pel professorat, s'ha d'adreçar directament al professor o a la professora responsable de l'assignatura en els horaris convinguts.
Per als estudis de GRAU: La nota que figura a l'expedient no és definitiva fins a la data oficial de publicació de les qualificacions finals, després de la Comissió d'Avaluació
Procediment per sol·licitar revisions de qualificacions
Publicació de les esmenes de notes acceptades pel professorat
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar el tancament d'algun bloc curricular a la Comissió d'Avaluació
Dates pendents de publicar
Web EETAC. Sol·licitud de tancament d'un bloc curricular a la Comissió d'Avaluació de Grau (CAG)
e-Secretaria
Si vols que la Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau tingui en compte informació específica sobre el teu cas en el moment d'avaluar-te curricularment, cal que omplis una sol·licitud mitjançant l'e-secretaria durant aquest termini. Si hi vols annexar documentació a la sol·licitud caldrà que vinguis a lliurar-la a l'Oficina Oberta o que ens la facis arribar mitjançant un tiquet al
DEMANA OSD (només per a adjuntar documentació per annexar a la sol·licitud. La petició cal fer-la per l'e-secretaria)
Si, a més, vols que els estudiants que et representen a la Comissió d'Avaluació tinguin còpia de la sol·licitud i de la documentació que has presentat, hauràs de portar còpia de tot a la Delegació d'Estudiants.
Publicació de les qualificacions dels Graus (Comissió d'Avaluació)
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
NetÀrea
e-Secretaria
Les qualificacions definitives es podran consultar al NETÀREA a partir de l’endemà a la seva publicació
Si has estat declarat No apte constarà al teu expedient
Normativa d'avaluació curricular
Termini per sol·licitar continuïtat dels estudis
Dates pendents de publicar
Web EETAC.Sol·licitud de continuïtat d'estudis (EETAC)
e-Secretaria
Per saber si has estat declarat NO APTE consulta la situació del teu expedient.
Publicació resolució de les sol·licituds de continuïtat dels estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Elaboració i publicació resolució definitiva NO APTES FI i de 1er any de la CAG
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria

Data de generació 05/12/2022