EETAC nous - Calendari POSTERIOR MATRÍCULA per a estudiants NOUS de Graus

2022-2


e-Secretaria(*): L'horari dels tràmits que es poden fer mitjançant e-Secretaria, comencen a les 00:01h del primer dia del termini i acaben a les 23:59h del darrer dia.


Processos
Data i hora inici
Data i hora fi
Lloc Observacions / Documentació
Termini per autocanvi de grup / Intercanvi de grup
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
La disponibilitat de places fluctua durant tot el termini de canvi de grup. Et recomanem que consultis periòdicament l’ocupació dels grups.
Instruccions
Termini per sol·licitar canvi de grup al cap d'estudis
Dates pendents de publicar
e-Secretaria Consulta l'apartat detalls de la teva sol•licitud a l'e-secretaria. Pot ser que hi tinguis un comentari important.
Tot canvi acceptat s'actualitza automàticament.
El Cap d'estudis no es mirarà cap sol·licitud que no vagi acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui la necessitat del canvi.
La documentació es pot lliurar a l'oficina oberta o mitjançant un tiquet DEMANA OSD. (només per a adjuntar documentació per annexar a la sol·licitud. La petició cal fer-la per l'e-secretaria)
Termini de sol·licitud de VARIACIONS de matrícula
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
e-Secretaria
Publicació de les resolucions del canvi de grup al cap d'estudis
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
e-Secretaria
Termini per sol·licitar la BAIXA acadèmica d'assignatures
Dates pendents de publicar

Matí i tarda
Web EETAC. Tràmits posteriors al procés de matrícula (EETAC)
e-Secretaria
En cap cas l'acceptació d'una sol·licitud de baixa acadèmica d'assignatures suposarà el reintegrament/compensació de l'import de la matrícula.
Les sol·licituds es resoldran durant tot el termini. Consulta periòdicament l'estat de la teva petició.
Termini de modificació de matrícula de les sol·licituds de BAIXA acadèmica d'assignatures que han estat ACCEPTADES
Dates pendents de publicar
e-Secretaria La baixa de les assignatures de la matrícula es farà d'ofici, consulta la teva matrícula a l'eSecretaria.
Publicació resolució de les sol·licituds de VARIACIONS de matrícula
Data pendent de publicar
Data pendent de publicar
Oficina Oberta EETAC
e-Secretaria
Avís Taxa en modificacions de matrícula
Informació important
Termini de modificació de les matrícules de VARIACIONS de matrícula acceptada
Dates pendents de publicar

Matí
e-Secretaria Informació important matrícula

Data de generació 05/12/2022