CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte ofert

Títol: Implementació de sistemes MIMO distribuïts (Cell-free)


Per assignar-vos el projecte us heu de dirigir al director perquè us l'assigni.


Director: GELONCH BOSCH, ANTONI

Departament: TSC

Títol: Implementació de sistemes MIMO distribuïts (Cell-free)

Data inici oferta: 20-03-2023     Data finalització oferta: 20-11-2023Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Adrián Agustin de Dios / Jesús Gòmez -Vi
        Institució/Empresa: Centre Tecnològic de Telecomunicacions d
        Titulació del Director: PhD
 
Paraules clau:
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
La tecnologia cell-free (sense cel·les) MIMO massiva combina els
conceptes de xarxes ultra denses (UDN) i MIMO massiva (mMIMO) per
a satisfer l'increment del trànsit de dades mòbils que s'espera
hagin de suportar les futures xarxes sense fils. Cada terminal
serà atès, no per una única BS, com en l'actualitat, sinó
potencialment per totes les seves BS veïnes. Aquestes captaran el
senyal de l'usuari i l'enviaran a una unitat central de
processament. Aquest concepte de tenir múltiples BSs equipades
amb moltes antenes permet controlar la interferència en llocs no
desitjats [CHE21][TUG21], i millorar el nivell de senyal rebut.
Això, tanmateix, s'aconsegueix a costa d'un increment en la
complexitat de la gestió dels recursos radioelèctrics i en els
sobrecostos de la senyalització. L'adopció d'aquesta tecnologia
en sistemes B5G i 6G ha de ser investigada detalladament
[CHE21] S. Chen et al., 'A Survey on User-Centric Cell-Free
Massive MIMO Systems', arXiv:2104.13667v1, April 2021
[TUG21] Foundations of User-Centric Cell-Free Massive MIMO,
available https://github.com/emilbjornson/cell-free-book
 
Orientació a l'estudiant:
Objectius :
'Coneixement detalladament dels desafiaments d'aquesta tecnologia
(sincronització, estimació de canal i topologia)
'Proposta de solucions
'Implementació i prova de concepte en un testbed compost per
equips SDR (Programari-Defined Ràdio)
'Avaluació mitjançant simulació dels beneficis de les propostes
en termes dels diferents KPIs que es defineixin (interferència
generada, throughput, estalvi d'energia,')
'Anàlisi de la viabilitat de les propostes en les solucions
basades O-RAN (per exemple open-air interface, SRS, ')

Metodologia :
'Recerca bibliogràfica i anàlisi de l'estat d'art en els temes
relaciones amb els objectius del TFG/TFM
'Aprenentatge d'eines matemàtiques d'optimització, simulació i
implementació en SDR
'Anàlisi, definició i formulació dels problemes tècnics a
resoldre
'Donar a conèixer els resultats de manera oral mitjançant
presentació o en base d'algun informe tècnic
Resultats esperats :
'Coneixement detalladament del cell-free i com s'implementa en
els nous sistemes de comunicacions mòbils.
'Possibilitat de difondre el treball realitzat mitjançant la
preparació d'un articulo de congrés o revista

Resultats esperats per part de l'estudiant:
'Millorar les seves capacitats per a la recerca bibliogràfica,
capacitat d'anàlisi i comunicació oral i escrita
'Coneixement de la manera de treballar en els temes de recerca
'Adquirir un bon coneixement tècnic de les comunicacions mòbils
previstes per a 6G
'Capacitat a valorar diferents alternatives per a solucionar un
problema, la seva novetat respecte a l'estat de l'art i el seu
interès científic
 
 
 
Horari d'atenció a estudiants per a l'assignació de projecte:

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC