Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Study, analysis and implementation of an Enterprise Mobility Management System

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: MESEGUER PALLARÈS, Roc

Departament: DAC

Títol: Study, analysis and implementation of an Enterprise Mobility Management System

Data inici oferta: 17-01-2013     Data finalització oferta: 17-09-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    ENG TELEC 2NCICLE 01
    MU MASTEAM
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Oriol Tarradas Martin
        Institució/Empresa: Everis
        Titulació del Director: Enginyer Tècnic Informàtic
 
Paraules clau:
Enterprise Mobility Management
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:

La gestió de la mobilitat empresarial (EMM), s’ha esdevingut darrerament un
tema de molta importància per a les organitzacions empresarials. Aquestes
han vist com la incorporació de tablets i smartphones als llocs de treball
corporatius, per una part ha suposat un valor diferencial a la forma de fer
alguns negocis, mentre que per una altra banda també ha posat al descobert
greus carències per a la seva securització i control d’accés.
Aquest document neix com a resposta a la necessitat imperativa de gestionar i
controlar de forma remota els dispositius, les aplicacions i els continguts als
que tenen accés. Els objectius plantejats inicialment han estat:
Estudiar les principals necessitats i desafiaments que representa la mobilitat
empresarial, així com avaluar per què es necessita la seva gestió.
Analitzar les necessitats de mobilitat de negoci en un entorn real i definir una
estratègia de gestió de la mobilitat empresarial (EMM) que permeti aprofitar les
avantatges sense patir els inconvenients.
Comparar, seleccionar i implementar un sistema de gestió de la mobilitat
empresarial (EMMS) i avaluar si compleix les necessitats requerides.
Per a la seva elaboració, s’ha utilitzat una metodologia basada en fases.
Primerament, s’ha elaborat un intens treball de camp per analitzar els
requeriments de mobilitat en un cas real. A continuació, s’ha dissenyat una
solució, basada en un sistema de gestió de la mobilitat empresarial, que
satisfés totes les necessitats detectades prèviament. Finalment, a partir dels
estudis previs, s’ha elaborat un laboratori on s’han posat en practica totes les
tècniques de gestió i control estudiades.
Una vegada finalitzat el projecte, s’ha arribat a les següents conclusions:
Les empreses tenen molt a guanyar si aprenen com desenvolupar les seves
activitats en un ecosistema de mobilitat correctament gestionat. En lloc de
manifestar una actitud de resistència o prohibició a la mobilitat, és millor
adoptar un pensament constructiu i de col·laboració.
Abans de prendre cap mesura cal analitzar l'empresa i els seu negoci, com els
usuaris consumeixen i creen continguts, com col·laboren i es comunicar-se per
tal de respondre a les seves necessitats de mobilitat.
Gestionar una plataforma de dispositius heterogenis és un gran desafiament
gestió, manteniment i suport. Per tant, és essencial identificar el sistema de
gestió de la mobilitat empresarial (EMMS) que millor s'adapti a les necessitats
requerides.
La solució final ha de poder mantenir sota control el dispositiu i el seu
contingut durant tot el cicle de vida, des del lliurament fins a la retirada. Les
capacitats que ha d'incloure son l’administració de dispositius mòbils, la gestió
d'aplicacions i la gestió del contingut.
Aquests sistemes per si mateixos suposen millores en la gestió i la seguretat,
però no són rellevants a nivell de productivitat i eficiència fins a la seva
integració amb els serveis corporatius. Aquest és sens dubte el "leitmotiv"
d'aquest tipus de solucions. Però aquesta part també és la més complicada,
perquè quan es van incorpora molts dels sistemes actualment presents a les
empreses, no es va tenir en compte el seu ús en condicions diferents a les del
PC tradicional.
 
Overview (resum en anglès):

The enterprise mobility management (EMM) has recently become a hot topic
for business organizations. Enterprises have seen how the introduction of
tablets and smartphones to corporate jobs, has supposed in one hand to some
a revolution to the way some business are done, while on the other hand has
also uncovered serious deficiencies for securing and access control.
This document was created as a response to the imperative need to manage
and remotely control devices, applications and content its have access. The
initial objectives have been:
Study the main characteristics about enterprise mobility and why is needed to
manage it.
Analyse business mobility requirements and define an Enterprise Mobility
Management strategy.
Compare, select and implement an Enterprise Mobility Management System
and evaluate if it satisfies the needs proposed previously.
For its elaboration, has been used a methodology based on phases. First, has
developed an intense fieldwork to analyse the requirements of mobility in a real
case study. Next, have designed a solution based on an Enterprise Mobility
Management System (EMMS) that fulfil all the needs identified previously.
Finally, based on previous studies, has been developed a laboratory where put
in practice all the management and control techniques studied.
At the project ends, the following conclusions have been reached:
Companies have much benefits to gain from learn how to develop their
activities in a mobility ecosystem. Instead of manifesting an attitude of
resistance to this phenomenon, it is better to adopt a constructive and
collaborative thinking.
Therefore to define the EMM program, it is necessary to analyse the company
and its business, having business units forwarding to IT how they consume,
create, collaborate and communicate with their activities in order to respond to
their mobility needs.
Manage a heterogeneous device platform is a big management, maintenance
and support challenge. It is therefore essential to identify that Enterprise
Mobility Management System which best adapt to the needs required, if
necessary making a deep comparison between the different options on the
market.
EMM solutions must be able to keep under control the device and its contents
during the whole life cycle, from delivery to withdrawal. To do EMMS
capabilities must include Mobile Device Management, Mobile Application
Management and Mobile Content Management.
These systems by themselves suppose improvements to the management and
security, but are not relevant at the level of productivity and efficiency until its
integration with corporate services. This is definitely the “leitmotiv” of this type
of solutions. But this part also is the most difficult because when many systems
currently on the companies was implanted, not taken into account its use in
other conditions different from the traditional PC.


Data de generació 26/01/2021