Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Proxy performance analysis in a community wireless network

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: MESEGUER PALLARÈS, Roc

Departament: DAC

Títol: Proxy performance analysis in a community wireless network

Data inici oferta: 30-01-2013     Data finalització oferta: 30-09-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    ENG TELEC 2NCICLE 01
    MU MASTEAM
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Proxy, Performance analysis, Community wireless network
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:

Atès que la connexió a la Internet s'ha convertint en un aspecte fonamental per
al desenvolupament de la societat cada vegada més millores i noves
tecnologies d'accés han aparegut. Guifi.net proposa una xarxa sense fils
comunitària lliure, neutral i oberta amb l'objectiu principal d'arribar als usuaris
que no tenen moltes altres opcions de connexió.
L'optimització dels recursos de la xarxa es torna més important per a aquest
tipus de connexions. Aquest treball té com a objectiu proposar un mètode per
millorar la figura principal d'accés a Internet d'aquesta xarxa, els servidors
proxy. Aquest element de xarxa permet a l'usuari final, que estigui degudament
registrat, accedir a Internet amb autenticació. Les portes a Internet a Guifi.net
són administrades per organitzacions i institucions públiques i són comunament
federades el que significa que tots els usuaris registrats en un proxy poden
accedir a un altre proxy federat amb la mateixa autenticació. Així, els usuaris
finals tenen diverses opcions per connectar-se.
Per procedir a fer l'anàlisi de rendiment d'aquests elements de xarxa, dos trams
diferenciats han estat definits, el pas entre el client final i el proxy i el pas entre
el proxy i el servidor web on hi ha el contingut desitjat. Per analitzar el primer
tram s’ha utilitzat l’eina ping mentre que per analitzar el segon tram s’ha utilitzat
l’eina wget. Ping es basa en la capa IP mentre wget treballa a la capa TCP, per
tant es necessari fer un reajustament per poder comparar els resultats
obtinguts. En aquest sentit, s’ha aplicat un calibratge del mètode d’adquisició de
ping amb una eina basada en TCP com iperf fent la prova en alguns servidors
iperf disponibles a la xarxa.
Les figures necessàries per poder avaluar el rendiment són la latència, el
throughput, la pèrdua de paquets, els nombre de nodes intermedis entre el
client i el proxy i la distància. Les proves revelen que no tots els servidors
intermediaris federades estan disponibles per a un sol usuari a causa de la
singular topologia de la xarxa. També revelen que hi ha una connexió directa
entre el nombre de nodes intermedis i la latència, el throughput i el rendiment
de la pèrdua de paquets, per la seva banda la distància no segueix cap relació
amb la resta de figures. Per tant, és possible concloure que per a aquestes
proves el criteri adequat per a l'elecció proxy és el nombre de nodes intermedis
en comptes de la distància que és el criteri comunament utilitzat.
 
Overview (resum en anglès):
Since the connection to the Internet has becoming a fundamental issue to the
development of the society more and more improvements and new access
technologies have appeared. Guifi.net proposes a free, neutral and open
community wireless network with the principal aim to arrive to users that
doesn’t have many other options.
The optimization of the resources of the network becomes more important for
this kind of connections. This study pretends to analyze and learn the behavior
of the principal Internet access figure of this network, the proxies. This network
element allows to the final user that is properly registered to access Internet
with an authentication. Proxies in Guifi.net are administrated by organizations
and public institutions and they are commonly federated what means that all
the users registered in a proxy can access to another federated proxy with the
same authentication. So, final users have several options to connect.
To proceed with the performance analysis of these network elements two
differentiated stretches have been defined, the step between the final client
and the proxy and the step between the proxy and the web server where the
content is. To analyze the first stretch, ping tool has been used while to
analyze the second step wget tool has been selected. Ping is based in the IP
layer meanwhile wget works in the TCP layer so some readjustment have to be
done to compare the results obtained. In this sense, a calibration of the ping
method with a TCP based tool as iperf has been applied, doing the test to
some iperf servers available in the network.
The required figures to evaluate the performance are latency, throughput,
packet loss, intermediate nodes between client and proxy and distance. Tests
reveal that not all the federated proxies are available to a single user due to the
singular topology of the network. Also reveal that there is a direct connection
between the number of intermediate nodes and the latency, throughput and
packet loss performance, meanwhile distance doesn’t follows any relation. So,
it is possible to conclude that for these tests the proper criterion for the proxy
election is the number of intermediate nodes instead the distance which is the
commonly used.


Data de generació 21/01/2021