Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: An Analysis of incentives mechanisms and evaluation on BitTorrent

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: MESEGUER PALLARÈS, Roc

Departament: DAC

Títol: An Analysis of incentives mechanisms and evaluation on BitTorrent

Data inici oferta: 27-02-2013     Data finalització oferta: 27-10-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    ENG TELEC 2NCICLE 01
    MU MASTEAM
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
peer-to-peer, BitTorrent, incentives mechanisms and evaluation
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
D’ençà l’aparició de les primeres xarxes peer-to-peer, el seu
nombre d’usuaris
no ha cessat de créixer com a conseqüència dels beneficis que
presenten en
comparació amb les altres arquitectures alternatives per a la
compartició i
distribució de contingut multimèdia. Tanmateix, atesa la seva
natura
distribuïda, poden experimentar un important problema de mal ús:
el free-
riding. El free-riding consisteix en que alguns usuaris
consumeixin recursos
sense contribuir al sistema. Aquest comportament no només no és
just per a la
resta d’usuaris, sinó que també amenaça l’èxit d’aquest tipus de
xarxes.
Amb la motivació de posar fi a aquesta conducta van aparèixer els
mecanismes d’incentius, que proporcionen al sistema un mètode per
a
incentivar els nodes i, així, aconseguir que comparteixin els
seus recursos amb
la resta d’usuaris. En altres paraules, ofereixen a la xarxa la
justícia necessària
per tal que tots els usuaris gaudeixin de bon rendiment.
Aquest projecte està organitzat en dues parts principals. En la
primera s’ha
realitzat un estudi exhaustiu sobre l’estat de l’art en relació
als mecanismes
d’incentius que ha donat com a resultat una classificació segons
les
característiques dels algoritmes estudiats. Aquest estudi
proporciona al lector
una primera visió de les fortaleses i debilitats de cada
algoritme. En la segona
part s’ha construït un escenari de test basat en la
virtualització de màquines
que ha servit per a avaluar empíricament alguns dels algoritmes
estudiats.
Finalment s’han realitzat una sèrie d’experiments per a comparar
determinades característiques d’aquests algoritmes i, d’aquesta
manera, s’ha
pogut confirmar o desmentir les conclusions fruit de l’estudi de
l’estat de l’art.
 
Overview (resum en anglès):

Since the first peer-to-peer communities appeared, their number of users has
increased considerably owing to the benefits they offer compared to their
alternative architectures in the sharing and distribution of multimedia content.
However, due to its distributed nature, they can suffer an important problem of
misuse: free-riding. Free-riding consists on users consuming resources without
contributing to the system. Such behaviour not only is not fair for the rest of the
users, but also threatens the success of this type of nets.
With the motivation to avoid free-riding, the mechanisms of incentives were
born. They provide the system with a method to motivate the nodes and make
them share their resources with the other users. In one word, they provide the
net with the needed fairness to achieve a good performance for all users.
This thesis is organised in two main parts. In the first part there is a
comprehensive study of the state of the art regarding the incentive
mechanisms, resulting in a classification depending on the characteristics of
the studied algorithms. That study provides the reader with a first sight of the
strengths and weaknesses of each algorithm. In the second part there is a test
scenario based in the virtualization of machines that was useful to evaluate
empirically some of the studied algorithms. Finally, a series of experiments
were carried out in order to compare some characteristics of these algorithms
and thus verify or deny the conclusions resulted in the study of the state of the
art.


Data de generació 26/01/2021