Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Aprenentatge basat en la localització amb dispositius mòbils

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: MESEGUER PALLARÈS, Roc

Departament: DAC

Títol: Aprenentatge basat en la localització amb dispositius mòbils

Data inici oferta: 05-04-2013     Data finalització oferta: 05-12-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    ETT SIST TELEC 00
    ETT TELEMÀTICA 00
Tipus: Conjunt     Nombre d'estudiants per realitzar-ho: 1-2
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Narcis Vives
        Institució/Empresa: Itinerarium
        Titulació del Director: Ciencias Económicas
 
Paraules clau:
Eduloc, aprenentatge, localització, mobils
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:

Resum
Aquest treball de fi de carrera està emmarcat dins del projecte Eduloc de la
Fundació Itinerarium que pretén fomentar l’aprenentatge basat en la
localització mitjançant la utilització de dispositius mòbils. El projecte Eduloc
pretén oferir les eines tecnològiques i una metodologia que permetin a
alumnes i professors crear i viure experiències basades en la localització,
aprendre dins d’un context, descobrir un entorn, enriquir-lo i fins i tot treballar
en projectes que tinguin impacte o incidència sobre el territori. A la vegada es
pretén situar l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge i motivar-lo en la
realització de projectes reals en què es treballin diferents àrees del
coneixement.
El treball es centra en el disseny de l’aplicació mòbil per al projecte Eduloc.
Per crear una aplicació amb potencial per a l’aprenentatge, i adequada a les
necessitats d’alumnes i professors, s’ha decidit desenvolupar prèviament una
prova pilot de l’aplicació per avaluar la usabilitat, detectar mancances i
incorporar noves funcionalitats a partir de les opinions dels usuaris.
Inicialment s’ha definit el disseny de l’aplicació pilot: s’han establert els
requeriments que ha de complir, s’han analitzat les funcionalitats bàsiques,
s’han definit les diferents pantalles així com també la navegació entre elles. A
continuació s’ha programat aquesta aplicació pilot analitzant les parts de codi
que s’han cregut més importants. Es tracta d’una aplicació per a dispositius
iPhone i dispositius mòbils amb sistema operatiu Android que s’ha programat
mitjançant un framework de creació d’aplicacions mòbils multiplataforma
anomenat Titanium.
Una vegada desenvolupada l’aplicació pilot, s’ha publicat als mercats
d’aplicacions Apple Store i Google Play perquè alguns professors la puguin fer
servir amb els seus alumnes. El següent pas ha consistit a preparar una
enquesta per conèixer què pensen els usuaris que es pot millorar de la versió
pilot, identificar quines mancances té i també saber quines noves funcionalitats
esperen de la nova versió. Finalment, a partir de les mancances detectades a
la versió pilot, i coneixent les opinions dels usuaris, s’ha concretat el disseny
de la nova versió molt més completa que l’anterior des d’una perspectiva
pedagògica, d’usabilitat i tecnològica.
 
Overview (resum en anglès):

This "TFC" is framed inside the Eduloc project from Fundació Itinerarium,
whose main mission is to promote location-based learning through the use of
mobile devices. The Eduloc project pretends to offer the technological tools
and a methodology to empower students and teachers to create and live
location based experiences, learn inside a context, discover an environment,
enrich it, or what's more, they could even work in projects that have a positive
impact on the area. At the same time the methodology tries to situate the
student in the centre of the learning process and motivate him or her to work in
real projects that involve different knowledge areas.
This work is focused on the design of the mobile application for the Eduloc
project. To create a powerful application for learning, that suits the needs of
both students and teachers, we are going to build a pilot test application to
evaluate the usability, detect its initial weaknesses and add new functionalities
from the users' feedback.
Initially we have defined the design of the pilot test: we have defined the
requirements that have to be accomplished, analysed the basic functionalities
that have to be implemented, the user interface and the navigation inside the
application. Next, we have developed the application and we have collected in
this memory the most remarkable snippets of code and commented its
relevance inside this project. The mobile application is available for iPhone and
Android devices and it has been developed with a cross-platform mobile
development framework called Titanium.
Once the development phase has finished, the application has been published
in the App Store and Google Play in order to make it available to anyone that is
interested in using it. The next step we have taken is to prepare a survey to
send to our users to receive feedback on how they were using the app,
its weaknesses and what they could expect from a new version of the
application. From the feedback received we began to design and develop a
new application that improves greatly the previous version.


Data de generació 26/01/2021