Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Plataforma d'interoperabilitat de processos assitencials: Prova pilot en processos de Detecció Ràpida del Càncer

Director: VIDAL FERRÉ, Rafael

Departament: ENTEL

Títol: Plataforma d'interoperabilitat de processos assitencials: Prova pilot en processos de Detecció Ràpida del Càncer

Data inici oferta: 13-06-2013     Data finalització oferta: 13-02-2014


Estudis d'assignació del projecte:
    ETT SIST TELEC 00
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Francisco Alcalde Campos
        Institució/Empresa: IBM
        Titulació del Director: Llicenciat en Economia i EMBA
 
Paraules clau:
e-health; procés; pacient; càncer; healthcare, interoperabilitat; ESB; BPM; BRMS; HL7; webservices
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquest projecte sorgeix i es desenvolupa dins l’àmbit empresarial,concretament a l’empresa IBM, i es realitza per a l’Institut Català de la Salut (ICS).

Actualment existeix una demanda potencial creixent lligada als reptes de continuïtat assistencial, integració dels sistemes i la generació de serveis per a la presa de decisions clíniques.

En línia amb aquesta demanda, l'objectiu que persegueix aquest projecte és el de realitzar una prova pilot que es basa en la definició i implementació d'una solució tecnològica que doni cobertura a la gestió de processos assistencials complexes i crítics del pacient. Més concretament, els processos que es consideren per aquest pilot són els de Detecció Ràpida del Càncer (DRC) de Mama i Còlon. Aquests dos circuits han estat analitzats i treballats amb els referents dels territoris de Metropolitana Nord (Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol), Metropolitana Sud (Hospital de Viladecans), i els referents del centre corporatiu de l’ICS.

La finalitat d’aquest projecte és doble, ja que no només pretén donar una eina de gestió del procés per tal de poder controlar, monitoritzar, avaluar els resultats i millorar les integracions entre sistemes, sinó que a la vegada, té
com a finalitat, poder estudiar la viabilitat de la solució tecnològica dissenyada per a ser la base de la futura Plataforma d’Interoperabilitat de Processos Assistencials de l’ICS .

Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’han utilitzat tres solucions empresarials que són la base d’aquesta plataforma: un gestor de processos, un gestor de regles i un bus d’integració.

Avaluant els resultats un cop desenvolupat el projecte es constata que la solució cobreix els objectius plantejats inicialment i satisfà les expectatives que l’ICS ha posat en aquest projecte.
 
Overview (resum en anglès):
This project emerges and is developed at an enterprise level, specifically at IBM, and is carried out for Institut Català de la Salut (ICS).

Currently there is a potential growing demand related to continuity of care challenges, integration of systems and services to help taking clinical decisions.

In line with this demand, the objective this project pursues is to implement a pilot based on the definition and implementation of a technology solution that provides coverage to manage critical and complex care patient processes.

More specifically, the processes considered for this pilot are the Breast and Colon Rapid Detection of Cancer (RDC). These two processes are analyzed and worked together with Northern Metropolitan (Hospital Germans Trias i Pujol) Metropolitan South (Hospital Viladecans) Territories references and the ICS corporate center references.

The purpose of this project is twofold, as not only aims to provide a tool for process management in order to control, monitor, evaluate results and improve integration between systems, but at the same time, aims to study the feasibility of the technology solution designed to be the basis for the future interoperability platform for healthcare processes for ICS.

To achieve this goal have been used three business solutions that are the core of this platform: a Business Process Management system (BPM), a Business Rules Management System (BRMS) and an Enterprise Service Bus (ESB).

Evaluating the results once developed the project it is confirmed that the solution covers the objectives initially set and meets expectations that ICS had placed.


Data de generació 23/04/2021