Clica per imprimir aquesta pàgina
 
Informació i accés a les dades personals
Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya.
Campus del Baix Llobregat
cbl.proteccio.dades@upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament [F006] Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos. Difusió de les activitats del campus dirigides a les empreses
Legitimació Consentiment
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal. En el cas del Fòrum d'empreses, les dades es cediran als organitzadors
Drets de les persones Sol·licitar l'accés. La rectificació o supressió. La limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

Data de generació 21/01/2021