Clica per imprimir aquesta pàgina
 
Informació i accés a les dades personals
Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya.
Campus del Baix Llobregat
cbl.proteccio.dades@upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament [F01.23] Convenis de cooperació educativa. Alta en el registre de treballadors d'empreses que poden oferir pràctiques als estudiants de les escoles del Campus del Baix Llobregat
Legitimació Exercici de poders públics
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal
Drets de les persones Sol·licitar l'accés. La rectificació o supressió. La limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

Data de generació 21/01/2021