CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Estudi del polimorfisme genètic de la B-caseïna sobre les propietats fisicoquímiques de formatges


Tutor/Cotutor: CODINA TORRELLA, IDOIA

Departament: DEAB

Títol: Estudi del polimorfisme genètic de la B-caseïna sobre les propietats fisicoquímiques de formatges

Data inici oferta: 02-02-2023      Data finalització oferta: 02-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG ALIMENT 2016

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor Extern: Bibiana Juan Godoy
        Institució/Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona

Segon tutor extern: Bibiana Juan Godoy

Paraules clau:
polimorfisme genètic, B-caseïna, A2, formatge, proteòlisi

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquesta proposta de treball s¿emmarca dins d¿un projecte
d¿investigació competitiu, el qual serà executat als laboratoris
de la Universitat Autònoma de Barcelona. L¿objectiu del TFG se
centrarà en estudiar els efectes del polimorfisme genètic de la
ß-caseïna sobre les propietats fisicoquímiques de diferents
mostres de formatge. El TFG complementarà part dels estudis
realitzats fins al moment pel grup de recerca. En una primera
fase, es realitzarà una cerca bibliogràfica en referència a
aquesta temàtica, identificant bibliografia científica d¿alta
rellevància existent a bases de dades de contingut científico-
tècnic. Posteriorment, en una segona fase, es realitzarà un
estudi de l¿evolució de la proteòlisi en diferents mostres de
formatge, durant la seva vida útil comercial. Es contempla
utilitzar tècniques analítiques de separació de fraccions
proteiques segons solubilitat i quantificació d¿aminoàcids
lliures. Si s¿escau, es conclouran algunes de les anàlisis
fisicoquímiques pendents de realitzar a les mateixes mostres
(textura, pH, color, etc.). També s¿analitzaran altres resultats
que es disposen en relació a les característiques fisicoquímiques
de les mostres. Finalment, es realitzarà l¿anàlisi i discussió
global de totes les dades existents, considerant la bibliografia
científica identificada a la primera fase d¿aquest treball
d¿experimentació. També es contempla l¿assistència a produccions
de formatge relacionades amb el projecte.

Orientació a l'estudiant: Disposar d'àmplia disponibilitat horària, per tal de poder efectuar
la fase experimental de l'estudi segons requereixi la planificació
dels assajos. Es contempla realitzar aquesta fase experimental,
majoritàriament, entre els mesos de febrer i abril.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC