CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2022-1

  Exàmens
  40%
  Con.1 8,34%
  Con.2 8,33%
  Con.3 8,33%
  Con.4 5%
  Con.5 5%
  Con.6 5%
  Exercicis i controls
  10%
  Ctr 1 5%
  Ctr 2 5%
  Treballs*
  15%
  treba 15%
  Projecte*
  35%
  Grupo 5%
  Indiv 30%
  Criteris del sistema qualificació
  Veure Intranet de l’assignatura per a més detalls
  TREBALLS

  Activitats proposades per fer en horari de classe o de treball personal.

  CONTROLS DE GRUP

  Cada control el realitza un membre de cada grup triat a l'atzar, i la qualificació s’assigna a tots els components del grup.

  EXÀMENS INDIVIDUALS

  6 coneixements bàsics del temari amb repesca.

  PROJECTE

  Avaluació de grup: estudi previ i presentació oral del projecte; Avaluació individual: entrevista amb cada estudiant.

  L’estudiant que aprova els 6 coneixements bàsics o té una qualificació a l’apartat “exàmens” igual o superior a 5.5 punts, pot sol·licitar que se li assigni a l’ avaluació individual la qualificació corresponent a l'avaluació de grup.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2022-2

Criteris pendents de definir.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC