Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 40%
Con.1 8,34%
Con.2 8,33%
Con.3 8,33%
Con.4 5%
Con.5 5%
Con.6 5%
Exercicis i controls 10%
Ctr 1 5%
Ctr 2 5%
Treballs* 15%
treba 15%
Projecte* 35%
Grupo 5%
Indiv 30%
Criteris del sistema qualificació
Veure Intranet de l’assignatura per a més detalls
TREBALLS

Activitats proposades per fer en horari de classe o de treball personal.

CONTROLS DE GRUP

Cada control el realitza un membre de cada grup triat a l'atzar, i la qualificació s’assigna a tots els components del grup.

EXÀMENS INDIVIDUALS

6 coneixements bàsics del temari amb repesca.

PROJECTE

Avaluació de grup: estudi previ i presentació oral del projecte; Avaluació individual: entrevista amb cada estudiant.

L’estudiant que aprova els 6 coneixements bàsics o té una qualificació a l’apartat “exàmens” igual o superior a 5.5 punts, pot sol·licitar que se li assigni a l’ avaluació individual la qualificació corresponent a l'avaluació de grup.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 29/11/2021