CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

EMPRESA


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-2

  Exàmens
  30%
  EMPRE 15%
  EMPRE 15%
  Exercicis i controls
  20%
  AERO 15%
  BIBLI 5%
  Projecte*
  40%
  DRIVE 25%
  PITCH 15%
  Actitud i participació*
  10%
  Kahoo 10%
  Criteris del sistema qualificació
  Exàmens: Mig i final de quadrimestre (15% + 15%) sobre el temari d'Empresa. Nota indiv.

  Exercicis i Controls:
  a)Un control sobre la matèria impartida a Transport aeri (15%). Nota indiv. b)Un qüestionari sobre el contingut de la sessió d'acollida a la Biblioteca del Campus. Nota indiv.(5%)

  Projecte: simulació de la creació d'una empresa basada en la metodologia Lean Startup
  a)Evidències treball desenvolupat.20%. Nota de grup
  b)Resum dels resultats finals del projecte: One Page i Elevator Pitch 15% . Nota de grup


  Actitud i participació: Kahoots sobre el temari realitzats a classe. Assistència a classe i implicació en el grup de treball. (10%) Nota indiv.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2022-1

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC