Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

EMPRESA

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 30%
EMPRE 15%
EMPRE 15%
Exercicis i controls 20%
AERO 15%
BIBLI 5%
Projecte* 40%
DRIVE 25%
PITCH 15%
Actitud i participació* 10%
KH 10%
Criteris del sistema qualificació
Exàmens: Mig i final de quadrimestre (15% + 15%) sobre el temari d'Empresa. Nota indiv.

Exercicis i Controls:
a)Un control sobre la matèria impartida a Transport aeri (15%). Nota indiv. b)Un qüestionari sobre el contingut de la sessió d'acollida a la Biblioteca del Campus. Nota indiv.(5%)

Projecte: simulació de la creació d'una empresa basada en la metodologia Lean Startup
a)Evidències treball desenvolupat.20%. Nota de grup
b)Resum dels resultats finals del projecte: One Page i Elevator Pitch 15% . Nota de grup


Actitud i participació: Kahoots sobre el temari realitzats a classe. Assistència a classe i implicació en el grup de treball. (10%) Nota indiv.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 01/12/2021