CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Millora d'un simulador de mobilitat en xarxes cel·lulars


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: VIDAL FERRÉ, RAFAEL

Departament: ENTEL

Títol: Millora d'un simulador de mobilitat en xarxes cel·lulars

Data inici oferta: 01-02-2003     Data finalització oferta: 01-02-2003Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  Totes les xarxes cel·lulars que ofereixen mobilitat (GSM, GPRS, UMTS, ...) necessiten solucionar 3 problemes: el traspàs, la localització i el paging. Entenem per traspàs el canvi de punt d?accés del terminal mòbil sense pèrdua de la comunicació. La localització en canvi, es el procés en el que node mòbil informa a la xarxa de la seva posició per a poder rebre informació en el futur (un missatge curt, una trucada, ...). Quan aquest cas es dóna, cal avisar el node mòbil partint de la informació obtinguda en el procés de localització. És el que es coneix com paging.

  Tant el traspàs, com la localització, com el paging requereixen de l?enviament de missatges de senyalització, missatges que es desitjable minimitzar però mantenint uns mínims de servei en termes de, per exemple, temps en que es perd la comunicació quan hi ha un traspàs, o temps que es triga a trobar un terminal quan es fa un paging.

  En aquest projecte es pretén realitzar un simulador que permeti comparar de manera objectiva diferents tècniques de localització i paging. La finalitat és doble: educativa perquè permet veure i comparar tècniques aplicades en xarxes reals; i de recerca perquè permetria programar noves tècniques i contrastar-les amb les actuals.

  En l?actualitat ja existeix una versió del simulador, fruït de TFCs anteiors, que caldrà millorar tant pel que respecte a les seves funcionalitats com a la seva interfície gràfica.

  1.Coneixements teòrics sobre sistemes cel·lulars (si cal)
  2.Familiarització amb l?entorn de programació (si cal)
  3.Comprensió del codi existent
  4.Programació de les possibles millores
  a.Interfície gràfica
  b.Patrons de mobilitat del node mòbil
  c.Tipus de cel.les
  d.Disseny de les àrees de localització
  e.Generació de tràfic (veu, SMSs, altres)
  f.Incorporació i/o refinament de diferents tècniques de
  i.paging
  ii.localització
  5.Simulació de les diferents tècniques recreant xarxes reals
  (per ex. GSM)
  6.Anàlisis dels resultats de les simulacions
   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC