Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament d'un launcher Android per a aplicacions e-health

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: MESEGUER PALLARÈS, Roc

Departament: DAC

Títol: Desenvolupament d'un launcher Android per a aplicacions e-health

Data inici oferta: 05-04-2013     Data finalització oferta: 05-12-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Xavier Lagunas Calpe
        Institució/Empresa: Fundació i2cat
        Titulació del Director: Enginyeria tècnica de telecomunicacions
 
Paraules clau:
ehealth, android, launcher
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:

Aquest treball s’emmarca en el projecte CarismaTIC de l’Àrea de Salut i
Dependència de la Fundació i2CAT. El CarismaTIC és una plataforma per a
millorar l’atenció i la qualitat de vida dels pacients crònics i dels seus
cuidadors. Ho fa a través de quatre serveis bàsics: comunicació, formació,
seguiment i oci. Per tal d'oferir-los, es proporciona als pacients un tablet per a
què puguin accedir a la plataforma des de casa.
El principal objectiu del projecte serà adaptar els tablets a les necessitats dels
seus usuaris tenint en compte que és possible que no hagin tingut contacte
abans amb dispositius d’aquest tipus i que, en la seva majoria, són gent gran.
Per tant, s’ha d’aconseguir que els seus elements siguin el més intuïtius
possible i s’ha de minimitzar la interacció amb l’usuari, automatitzant tot el que
es pugui.
Una de les millors maneres de controlar el comportament d’un dispositiu és
mitjançant l’escriptori. Això permet elegir quines aplicacions mostrar, com de
grans són les icones, etc. Per això aquest projecte tracta del desenvolupament
d’un escriptori per a Android (launcher). Aquest dóna accés als serveis del
CarismaTIC a través d’aplicacions: una de videoconferència, una que mostra
el pla de medicació, una que mostra informació sobre la malaltia del pacient,
etc. Com que no tots els pacients tenen les mateixes necessitats, el seu metge
pot triar quines aplicacions tindrà disponibles cada un, de manera que el
Launcher ha de donar accés només a les aplicacions que el metge triï, i aquest
ha de poder afegir-ne o eliminar-ne en qualsevol moment. Per això, el
Launcher ha d’estar preparat per ser modificat de forma remota.
En l’actualitat no existeix cap sistema per a gent gran que estigui dissenyat
pensant en les seves necessitats i que ofereixi gestió remota del contingut que
es mostra a l’usuari. Aquest projecte pot aportar molt a l’àmbit de la
teleassistència i la telerehabilitació, permetent a metges i pacients estar en
contacte constant sense necessitat de desplaçaments. També permet al
metge fer un seguiment més continu del seu pacient a través d’aplicacions que
permetin fer exercicis, etc.
 
Overview (resum en anglès):

This project is framed within the CarismaTIC project of the i2CAT's Foundation
Health & Dependence Area. CarismaTIC is a platform to improve the life
quality of chronic patients and their caregivers, as well as the attention
received by the patients. It achieves so through four basic services:
communication, education, tracking and leisure. In order to offer these services
to the patients, each of them is provided with a tablet, so they may access the
platform from home
The main objective of this project is to adapt the tablets to the needs of their
users, taking into account that they may have never been in contact with these
kind of device and that most of them are elderly. Thus, the tablets have to be
as intuitive as possible, being as automatized as possible in order to minimize
user interaction. One of the best ways to control a device is through the
desktop, what allows to choose what applications to show, the icon size, etc.
For that reason, this project deals with the development of an Android desktop,
or 'Launcher', which provides access to the CarismaTIC services through
different apps: one for videoconferencing, one to show the treatment plan, one
to show information about the patient's illness, etc. As not all the patients have
the same needs, each patient's physician may choose what apps are available
to the patient, so the Launcher of each patient only gives access to the apps
chosen by his doctor, who may add or remove apps at any moment. Thus, the
Launcher must be able to be remotely modified.
Nowadays, there is no system adapted to the elderly which is designed
according to their needs and which offers remote management of the contents
showed to the user. This project may contribute significantly to the
teleassistance and telerehabilitation fields, allowing physicians and patients to
be in constant contact but not requiring them to move. It also allows physicians
to track their patients more closely through exercise apps, etc.
Thus, this project will allow to notably improve the life of patients, which, thanks
to the tablet, will be able to learn about topics related to their illness, do
exercises which will help them, engage in leisure activities, etc.


Data de generació 26/01/2021