CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Estudi de l'envelliment de sistemes electrònics


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: CUADRAS TOMÁS, ÁNGEL

Departament: EEL

Títol: Estudi de l'envelliment de sistemes electrònics

Data inici oferta: 23-01-2015     Data finalització oferta: 23-09-2015Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
    MU AEROSPACE S&T 15
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
envelliment, condensadors, entropia irreversible
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:

L’objectiu d’aquest projecte és avaluar si els fonaments de termodinàmica irreversible i, en concret, la noció de generació d’entropia, són vàlids per caracteritzar el dany induït als elements capacitius degut a la part de l’energia injectada al condensador que no es dissipa en calor i que degrada el component.

En primer lloc, es fa una presentació de la teoria general de la termodinàmica i del concepte d’entropia i es fa una breu explicació del condensador com component electrònic. A continuació, es descriu el mètode experimental emprat, tots els materials utilitzats en el muntatge del banc de proves, el sistema d’adquisició de dades i el programa desenvolupat per recollir-les.

S’han avaluat les dades obtingudes amb les mesures fetes al banc de proves i s’han extret les conclusions que confirmen que la teoria de generació d’entropia és un mètode vàlid per caracteritzar el dany induït als elements capacitius per la part de l’energia injectada al condensador que no es dissipa en calor i que degrada el component.

Finalment, es detalla un pressupost dels materials i mà d’obra que hagués suposat l’elaboració d’aquest projecte i es fa una proposta de possibles estudis futurs com a continuació d’aquest projecte.
 
Overview (resum en anglès):
The aim of this project is to assess whether the fundamentals of irreversible thermodynamics, and in particular the notion of entropy generation, are valid to characterize induced damage due to the capacitive elements of the energy injected to the condenser does not dissipate heat that degrades the component.

First, there is a presentation of the general theory of thermodynamics and entropy concept and a brief explanation of how electronic component capacitor. It then describes the experimental method used, all materials used in assembling the bench tests, the system and the data acquisition program developed to collect them.

Have evaluated the data with measurements made in testing and have been drawn conclusions that confirm the theory of entropy generation is a valid method to characterize the damage induced by capacitive elements of the injected energy capacitor that does not dissipate heat that degrades the component.

Finally, a detailed budget for materials and labor of this project is presented and a proposal is made for possible future studies as a continuation of this project.
© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC