CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Creació d’una aplicació de Geocatching per l’ajuntament de Badalona


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: OLLER ARCAS, TONI

Departament: ENTEL

Títol: Creació d’una aplicació de Geocatching per l’ajuntament de Badalona

Data inici oferta: 25-03-2015     Data finalització oferta: 25-11-2015Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  geocatching android app
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:

  Les tecnologies de la informació i la comunicació han generat una gran revolució en la manera d’accedir i transmetre informació, generant nous paradigmes de comunicació. En concret, en el camp de la cultura, aquesta evolució tecnològica permet que es millori la interactivitat entre l’usuari i l’entorn digital i que els continguts culturals siguin emmagatzemats i entregats a qualsevol lloc fent servir la connectivitat que ens proporcionen les noves xarxes de comunicacions i en especial les xarxes inalàmbriques mòbils.

  La gamificació és una tècnica que utilitza un medi de transmissió de la informació lúdica per oferir continguts que podrien ser més pesats de manera més amena. En aquest context, un joc com el Geocatching pot ajudar a oferir informació cultural sobre un event molt popular a la ciutat de Badalona com és, la “cremada del dimoni”. D’altra banda, existeix un gran desconeixement a la població sobre l’origen d’aquesta festivitat.

  El departament de cultura de l’ajuntament de Badalona ha definit un itinerari per la ciutat de Badalona(la ruta del dimoni) que explica amb detall la historia d’aquesta festa que es remunta al 1940 y la seva evolució en el temps. No obstant, la ruta actual de Geocatching, es realitza mitjançant dispositius GPS i papers i la seva gestió és bastant complexa.

  Aquest projecte ha analitzat la situació actual del sistema i s’ha desenvolupat una aplicació mòbil que simplifica el funcionament actual i ofereix millores significatives que seran argumentades en aquesta memòria
   
  Overview (resum en anglès):

  Information and communications technology (ICT) has generated a great revolution in the way to access and transfer information. ICT has also created new communication paradigms. In particular, in the field of culture, this technological evolution allows for improving the interactivity between the user and the digital environment. It also permits to store and deliver cultural contents anywhere using the connectivity provided by communication networks and, especially, by wireless networks.

  Gamification is a technique that uses playful data feeds to offer contents that might be tedious in a more enjoyable manner. In this context, a game such as Geocatching helps offer cultural information about a very popular event in the city of Badalona; ‘La cremada del dimoni’. On the other hand, there is a lack of knowledge about this festivity among the population.

  The Department of Culture of Badalona City Council has established an itinerary through the city -La Ruta del Dimoni- that explains in detail the history of the festivity previously mentioned - which dates back to 1940- and its evolution over time. However, the current Geocatching itinerary is done with GPS devices and papers and its management is quite complex.

  This project has analysed the current situation of the system and has developed a mobile phone application to simplify the ongoing operation of this system and offers significant improvements. That will be explained in this document


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC