CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: La regulació de les telecomunicacions


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: RINCÓN RIVERA, DAVID

Departament: ENTEL

Títol: La regulació de les telecomunicacions

Data inici oferta: 12-05-2015     Data finalització oferta: 12-01-2016Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Legislació, telecomunicacions, neutralitat,
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Amb la regulació de les telecomunicacions es pretén garantir un servei públic essencial per a totes les societats. I Internet, com a part important de les telecomunicacions, no se n’escapa. La lluita contra la posició dominant dels proveïdors, vetllar per la lliure competència, garantir els drets dels usuaris o promoure la innovació son objectius que es busquen a l’hora de regular l’àmbit de les telecomunicacions.

Hem volgut estudiar alguns dels aspectes més rellevants, amb informació i dades per ser aplicades a docència.
Comencem el document amb les diferents fonts del dret que els legisladors poden utilitzar per regular una matèria en abstracte, atenent als principis de competència legislativa i la jerarquia normativa.

La norma genèrica d’aquest àmbit és la Llei General de Telecomunicacions, de la que es pretén realitzar un anàlisi des de el punt de vista de les empreses proveïdores de serveis d’Internet. Aquesta llei ha estat modificada el passat any 2014.

Però els operadors tenen altres obligacions, com les establertes a la Llei de conservació de dades que, fora del que és estrictament el negoci de les telecomunicacions, els obliga a fer fortes inversions per emmagatzemar les dades dels usuaris, durant un període de temps regulat, per si les autoritats judicials han de fer-ne ús en cas de delictes de terrorisme o delictes greus. Aquesta obligació nascuda a ran dels atemptats terroristes, i amb l’objectiu de garantir la seguretat i evitar que es tornin a repetir, ha topat amb l’escull del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Una altra necessitat que mereix la seva regulació, és la de preservar Internet com una xarxa neutre, on tots els serveis puguin arribar als usuaris per igual. Són noves normatives que en la majoria de casos estan en fase de discussió, com és el cas de la Unió Europea, mentre que en altres parts del món ja es plantegen problemes jurídics, com és el cas dels Estats Units.

Noves normatives, recentment aparegudes, neixen encaminades a preservar els continguts digitals de forma més efectiva. Els delictes de “pirateria” digital
han estat revisats en el Codi Penal, i actituds que fins ara s’escapaven de l’àmbit penal, com ara les pàgines recopilatòries d’enllaços, són punibles des d’aquest mateix estiu.

Finalment, cal donar una ullada a les modificacions normatives que es planegen en un futur proper a la Unió Europea. Vindran a ran de la iniciativa de creació d’un mercat digital únic, i són modificacions que ens afectaran en els propers mesos.
 
Overview (resum en anglès):
The regulation of telecommunications is intended to guarantee essential public service for all societies. And the Internet, as a significant part of telecommunications, does not escape from this need. The fight against dominant suppliers, ensuring fair competition, guaranteeing the rights of users and promoting innovation, are objectives that are sought when regulating the telecommunications sector.

We wanted to study some relevant aspects, with information and facts, in order to be used in teaching.

We start with the different sources of law that legislators can use to regulate a matter abstractly, according to the principle of legislative and normative hierarchy.

The general rule in Spais is the General Telecommunications Law, and this document aims to make an analysis from the perspective of suppliers of Internet services. This law was amended in 2014.

But operators have other obligations, as stipulated in the law of conservation of data, beyond what is strictly the business of telecommunications. They are forced to make heavy investments to store users data for a certain period of time as regulated, in order to provide judicial authorities with them if they have to use them to prevent or investigate cases of terrorism or serious crime. This obligation, that was born following the terrorist attacks of 2001, and in order to ensure safety and prevent it from happening again, has been stumbled upon the reef of the Court of Justice of the European Union.

Another need that deserves its regulation, is to preserve the Internet as a neutral network where all services can reach users alike. These new regulations in most cases are under discussion, such as in the European Union, while in other parts of the world already raised legal issues, such as the United States.

New regulations, which appeared recently, aimed at preserving copyrighted digital content more effectively. The crimes of digital "piracy" have been reviewed in the Spanish Penal Code, and new attitudes, that so far escaped the criminal action such as links compilation webs, are now punishable since this summer.

Finally, the document takes a look at the legislative changes that are planned for the near future in the European Union. They will come by the hand of the to single digital market initiative, and this changes will affect us in the coming months.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC