CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Anàlisi de software de simulació de xarxes i estudi de configuracions per a pràctiques docents.


Director/a: CASALS IBÁÑEZ, LLUÍS

Departament: ENTEL

Títol: Anàlisi de software de simulació de xarxes i estudi de configuracions per a pràctiques docents.

Data inici oferta: 29-05-2015     Data finalització oferta: 29-01-2016Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  LAN, commutadors, router, fiabilitat, agregació d'enllaços, VLAN, STP, Packet Tracer
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  Es planteja aquest treball amb la idea de determinar si l‟ús d‟una eina de simulació telemàtica, específica i
  prèviament escollida, permet complementar els estudis acadèmics de manera eficient, reforçant així coneixements
  teòrics impartits i facilitant l‟aprenentatge. A més la utilització d‟aquestes eines ens permet pas més enllà de la
  teoria ja que fet de configurar manualment els dispositius permet fer-nos una idea general de com gestionar els
  diferents dispositius telemàtics.

  Per assolir l‟objectiu del treball es proposa l‟estudi de diferents mecanismes de capa 2 en un entorn simulat. Els
  mecanismes a estudiar són: Spanning-Tree, Agregació d‟enllaços i Vlans.

  Es dedicarà un capítol a cada mecanisme. Després d‟una breu introducció teòrica es proposa una topologia de
  xarxa, que ens ha de permetre estudiar el mecanisme en profunditat per assolir l‟objectiu general del treball. Un
  cop tenim la xarxa creada al simulador, s‟aplicarà una configuració bàsica als dispositius. Les proves permetran
  comprova el correcte funcionament del mecanisme.

  Si els resultats obtinguts en aquest primer pas són satisfactoris i el simulador ho permet, s‟aplicarà una
  configuració avançada dels mecanismes als diferents dispositius. Aquesta configuració avançada ens permet donar
  una visió una mica més real del que ens trobaríem en un entorn de treball normal. Per finalitzar cada capítol es
  presentarà una comparació entre les resultats obtinguts els resultats esperats, també es presentaran tots els
  problemes i limitacions que ens hem trobat durant l‟estudi. Posteriorment es valoraran globalment.
  Per concloure el treball, tenint en compte tot el que s‟ha esmentat prèviament, es valorarà si s‟ha assolit l‟objectiu i
  la utilització d‟aquesta eina de simulació permet reforçar els coneixements teòrics i l‟ajudar a l‟aprenentatge de
  l‟estudiant de manera adequada.
   
  Overview (resum en anglès):
  We consider this work, if the use of a simulation telematic tool, specific and previously chosen, enhances academic studies efficiently. In addition the use of these tools allows us to step beyond theory, manually configure the devices as well as overview how to manage telematic devices.
  To achieve the objective of this work, we propose studying diferent mechanisms of layer 2 in a simulated environment. The mechanisms studied are: Spanning-Tree, VLANs and Link Aggregation.

  Each mecanisn consists of a chapter. First a brief theoretical introduction to proposes a network topology. Once we have created the network at simulator, we apply a basic settings to devices. The tests allow us verifies the correct operation of the mechanism.

  If the results are satisfactory and the simulator allows us, we apply an advanced configuration of this mechanisms to different devices.
  To end each chapter we will present a comparison between the obtained results and the expected results. Also we present all the problems and limitations we have encountered during the study.

  To conclude the work, will assess whether the objective has been achieved and the use of this simulation tool can strengthen the theoretical knowledge.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC