CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament d'una aplicació telemàtica per gestionar casos clínics


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: OLLER ARCAS, TONI

Departament: ENTEL

Títol: Desenvolupament d'una aplicació telemàtica per gestionar casos clínics

Data inici oferta: 05-07-2015     Data finalització oferta: 05-03-2016Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
e-health gestora de casos
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:

Actualment, gairebé tothom té accés a Internet mitjançant un dispositiu
electrònic. Ja sigui amb un mòbil, un tablet, un ordinador o qualsevol altre
dispositiu.
Llavors gràcies a l’accés a Internet som connectats arreu del món. Amb aquest
projecte és on es tractarà, la combinació de salut, mòbil i medicina.
L’ampli ús de les tecnologies mòbils està obrint noves i innovadores formes
per a millorar la prestació de la salut i l’atenció sanitària.
A partir d’aquesta tecnologia neixen les aplicacions mòbils on poden ajudar als
consumidors a gestionar la seva pròpia salut i benestar, i tenir accés a
informació útil quan i on vulguin.
Cada vegada els consumidors utilitzen les aplicacions de salut. Cal dir doncs
que Internet és a la butxaca dels pacients, i gràcies a Internet és més fàcil la
gestió personal de la salut de cadascun.
Tot aquest conjunt d’idees han donat a la creació d’AAAida, una plataforma
social creada per Alteraid, una spin-off formada per professors de l’EETAC
(UPC). Aquesta plataforma social ofereix un seguiment especial sobretot a les
persones grans i a la vegada dona la tranquil·litat als seus familiars. La
informació es comparteix com a una xarxa social entre els familiars i els
metges.
Aquest projecte es basa en una aplicació que consisteix amb un tauler de
control d’una gestora de casos d’un Hospital o Centre Mèdic de dia. Aquesta
aplicació s’utilitzarà per al seguiment i evolució d’un pacient mitjançant
qualsevol dispositiu, ja que s’adaptarà a la resolució de cadascun d’ells.
L’aplicació pot reduir la despesa sanitària perquè permet tenir controlat la salut
dels pacients mitjançant l’ús d’un dispositiu intel·ligent.
 
Overview (resum en anglès):

Nowadays, almost everybody has access to Internet by an electronic device.
Either it is within a mobile, a tablet, a computer or any other devices.
So, thanks to the Internet access we are connected all over the world. In this
project is where we treat, the combination of health, mobile and medicine.
The wide use of the mobile technologies is opening new and innovative shapes
to improve the benefit of the health and the sanitary attention.
From this technology are born the mobile applications where it can help to the
consumers to manage their own health and welfare, and they have access to
useful information when and where they want to.
Increasingly the consumers use the applications of health. It is necessary to
say then that Internet is in the patients pocket, and thanks to Internet is easier
each own health personal management.
All this group of ideas have given to the creation of AAAida, a social platform
created by Alteraid, one spin-off formed by teachers of the EETAC (UPC). This
social platform offers a special follow-up especially to the big people and at
same time the peace to their familiars. The information shares as a social
network between the familiars and the doctors.
This project is based on an application that consists with a managing control
board of cases of a day Hospital or day Medical Centre. This application will
use for the follow-up and evolution of a patient by means of any device, since it
will adapt to the resolution of each of them.
The application can reduce the sanitary expense because it allows to have
controlled the health of the patients by intelligent device uses.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC