CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Adaptació CFGM TM11 Avions amb motor de pistó a la Llicència de Manteniment d'aeronaus segons Part 66, subcategoria A2


Director/a: CASAS PIEDRAFITA, OSCAR

Departament: EEL

Títol: Adaptació CFGM TM11 Avions amb motor de pistó a la Llicència de Manteniment d'aeronaus segons Part 66, subcategoria A2

Data inici oferta: 08-09-2015     Data finalització oferta: 08-04-2016Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: Fora UPC    
   
          Supervisor/a extern: Álvaro Shelly Domènech
          Institució/Empresa: Illa de Banyols
          Titulació del Director/a: Enginyer Aeronàutic
   
  Paraules clau:
  MTOE, AESA, Estudios aeronauticos
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  L’actual sistema públic d’ensenyament de la Formació Professional català garanteix uns estudis de qualitat, avançats i en contínua actualització a moltes famílies professionals. Aquesta oferta compta amb algunes de les denominades tradicionals i d’altres de relativa recent creació.
  Un camp que encara no es cobreix (o que es cobreix parcialment) pel sistema d’FP és el de Manteniment d’Aeronaus, atesa la seva complexitat normativa i especificitat inherent.
  Les normes tècniques i procediments administratius per al manteniment de l'aeronavegabilitat de les aeronaus i components aeronàutics, així com de l'aprovació de les organitzacions i personal que participen en les tasques, queda establert en el Reglament Europeu (CE) Nº 2042/2003 i modificat pel (UE) Nº 1149/2011.
  Avui es troben diverses organitzacions que imparteixen els estudis conduents a les Llicències de Manteniment d’Aeronaus (LMA), entre les que es troba l’Institut Illa dels Banyols, del Prat de Llobregat, on està implantada la llicència de la categoria B1.1 amb gran èxit.
  Una de les claus de l’èxit de l’escola és la sinergia que es produeix en adaptar un Cicle Formatiu de Grau Superior amb uns estudis de LMA, a unes instal·lacions coordinades per professionals tant de l’Ensenyament com del Manteniment Aeronàutic, i supervisades pel Departament d’Ensenyament.
  L’objectiu d’aquest projecte és adaptar la normativa referent als estudis reglats TM11 “Avions amb motor de pistó” als de la llicència Part 66 subcategoria A2 del mateix nom. D’aquesta manera es compleixen diversos objectius:
   Els alumnes que superen els estudis obtenen dues titulacions (la pròpia TM11 del departament d’Ensenyament i la LMA subcategoria A2)
   Utilització i intensificació de l’ús dels tallers existents per a la subcategoria B1
   Generació d’experts acreditats per a la demanda d’aquests professionals a les empreses col·laboradores
   
  Overview (resum en anglès):
  The current system of Catalan Vocational Training public education ensures quality education, advanced and continuously updated many professional families. This offers traditional professional families and some others concerning recent creation.
  A field not yet covered (or partially covered) by the system is the FP Aircraft Maintenance, given their inherent complexity and specificity regulations.
  Technical standards and procedures for maintaining the airworthiness of aircraft and aircraft components, as well as the approval of organizations and personnel involved in tasks, is established in the European Regulation (EC) No. 2042/2003 and modified by the (EU) No 1149/2011.
  Today there are several organizations providing the studies leading to the Aircraft Maintenance Licence (AML), among which is the Institute Banyols Island, El Prat de Llobregat, which is implanted license category B1.1 with great success.
  One of the keys to the success of the school is the synergy that occurs in a suit Formació Professional Training Cycle studies of AML in some facilities coordinated by professionals from both the Education and the Aeronautical Maintenance field, and supervised by the Education Department.
  The aim of this project is to adapt the rules concerning regulated studies TM11 "Aircraft piston engine" to those of Part 66 license subcategory A2 of the same name. This will fulfil several objectives:
  - Students who exceed the studies receive two degrees (TM11 from Department of Education and AML subcategory A2)
  - Use and intensifying the use of existing workshops for subcategory B1
  - Generation of experts accredited to the demand for these professionals to companies contributors


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC