CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Evolució de l’aplicació de gestió empresarial sanitària


Director/a: BERENGUER I SAU, JORDI

Departament: TSC

Títol: Evolució de l’aplicació de gestió empresarial sanitària

Data inici oferta: 14-09-2017     Data finalització oferta: 14-04-2018Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: Francisco Javier Bermejo Casals
        Institució/Empresa: INDRA (Lleida)
        Titulació del Director/a: Ingeniero en Informatica
 
Paraules clau:
Aplicacions, Parametritzades, WPF, MVVM, DDD, Reeingenyería
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquest projecte es basa en el desenvolupament d’una eina de gestió empresarial per a entitats sanitàries.

El projecte es desenvolupa dins d’un equip multidisciplinari de l’empresa Indra que incorpora diferents departaments com Mercat, Minsait i Software Labs, ubicats en diferents seus de Madrid i Lleida.

L’aplicació que es desenvoluparà es basa en una aplicació dinàmica parametritzada, que permet mostrar menús dinàmics en funció de les dades que s'han introduït prèviament a la base de dades. La forma de programació d’aquests menús es completament diferent a lo habitual, ja que es programa una sola pantalla que pugui mostrar tot tipus de dades, d’aquesta forma evitem la creació de pantalles per cadascuna de les funcionalitats de l’aplicació.

El generador de aplicacions es un sistema de desenvolupament de aplicacions de gestió empresarial que permet que usuaris no informàtics, sense coneixement de programació, puguin desenvolupar sistemes de gestió informatitzats.

L’entorn consta d’una sèrie d’eines integrades per el disseny de menús, pantalles, taules i informes, i d’un sistema de formulació consistent en un conjunt de funcions i sintaxis que constitueix un llenguatge de gestió.

Els mòduls generals del sistema seran els següents:
1. Disseny de menús
2. Disseny i formulació de Operacions
3. Disseny de Taules
4. Definició de classificacions
5. Seleccionador general
6. Disseny d’informes

Totes aquestes funcionalitats s’afegeixen a ja la creada en fase d’entrega com una nova fase del projecte. Dins del marc d’aquest projecte, ens centrarem en el mòdul de gestió de menús i la seguretat d’aquests.

Es tracta de generar un mòdul capaç de crear menús d’opcions del sistema, permetent adaptar-se a les característiques de cada instal·lació. Amb aquest generador de menús, és defineix el menú a través del qual l’usuari es mourà per l’aplicació.

Aquest mòdul permetrà:
1. Donar d’alta noves opcions de menú al sistema
2. Determinar el ordre en el que volem que apareguin les pantalles
3. Modificar la descripció de cadascuna de les línies de menú del sistema
4. Indicar quin mòdul ha d’executar l’opció de menú
5. Establir com a opció de menú un informe o una consulta
6. Establir grups d’accés a aquests menús i privilegis a usuaris

Per poder generar aquest menús la eina compta amb conjunt d’eines amb les que podrà:
1. Donar d’alta menús i submenús
2. Crear accessos directes
3. Crear línies de separació de menús
4. Crear grups d’accés a aquests menús
5. Edició de permisos

Totes aquestes funcionalitats s’integraran dins de l’aplicació actual per tal de poder crear perfils d’accés i establir privilegis a usuaris administradors per poder tenir un control de l’aplicació, tot i assegurant la completa compatibilitat entre ambdues versions.
 
Overview (resum en anglès):
This project bases on the evolution of a business management tool for health entities. It is being developed as an update to a previous application, now obsolete, maintaining the compatibility of both versions and updating it to be simpler to use for the user.

The project is being developed by a multidisciplinary team of Indra company, which has different departments such as Market, Minsait and Software Labs, located in Madrid and Lleida.

The members of this project develop different roles, such as project manager, computer architect, application designer, developer team, management team, testing team, etc.

The application is a parameterized dynamic application, which allows dynamic menus to be displayed based on the data we have previously entered in the database. The way of programming these menus is completely different from the usual, since a single screen that can show all types of data is programmed, thus avoiding the creation of interfaces for each of the application's functionalities.

This is a reengineering of the previous application that allows engineers to improve the application day by day, and users to work more comfortably. For this reason, usability, scalability and user interface criteria are applied to achieve a simple and dynamic application to work day by day.

The application generator is a business management application development system that allows non-computer users, without programming knowledge, to develop computerized management systems. The environment consists of a series of integrated tools for the design of menus, interfaces, tables and reports, and a formulation system consisting of a set of functions and informatics syntax that constitutes a management language.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC