CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament d'eines TIC per a un carril bici intel·ligent


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: MORA SERRANO, FRANCISCO JAVIER

Departament: DECA

Títol: Desenvolupament d'eines TIC per a un carril bici intel·ligent

Data inici oferta: 11-02-2022     Data finalització oferta: 11-10-2022Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Nom del segon director/a (UPC): Sergi Macián (CIMNE-TIC)
Departament 2n director/a:
 
Paraules clau:
Seguretat vial, comunicacions V2X, monitorització, API, IoT, processat de senyal, Android, .NET, Docker, Bases de dades, MQTT
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
*Introducció feina que farà l'estudiant

Aquest projecte té com a finalitat desenvolupar un seguit d'eines
TIC que permetran
tant a ciclistes com a gestors del carril bici millorar els
serveis de les vies
ciclables del nostre entorn. Aquestes eines a implementar
consisteixen en un programari
Android per al ciclista i en un entorn web per al gestor.

L'aplicació Android enregistrarà les acceleracions de l'usuari
ciclista i les
processarà in-situ, obtenint un valor qualificatiu de l'estat de
la via. A més,
s'empraran algorismes per a detectar caigudes i càlcul de
velocitats. L'usuari ciclista
també podrà afegir incidències i realitzar consultes per a
millorar la seva experiència
mentre fa ús del carril. En paral·lel, es desenvoluparà una
aplicació web per al gestor
que permetrà monitoritzar la via amb dades provinents de
sensòrica i dels dispositius
mòbils. També permetrà enviar ordres als dispositius desplegats
en el carril bici
intel·ligent com els senyals lluminosos i afegir informació útil
per al ciclista com,
per exemple, ubicació de parkings i de tallers de bicicletes.

*Introducció projecte Bicisendas general

L'elaboració d'aquestes eines TIC forma part d'un projecte amb
finalitats més àmplies,
es tracta del projecte Bicisendas. Aquest es desenvolupat per un
consorci d'empreses
entre les quals hi participa CIMNE, centre d'investigació adjunt
a la UPC on es
desenvoluparà el TFG en qüestió.

El projecte Bicisendas té com a objectiu principal l'estudi i
implementació d'un carril
bici intel·ligent. Aquest projecte inclou més àmbits d'estudi
com, per exemple, una
senyalització lumínica intel·ligent, generació d'energia i
processat i neteja de les
aigües pluvials i comunicació V2X, és a dir, comunicació entre
vehicles.
 
Overview (resum en anglès):
This project is about the creation of a mobile application for the management of different actions that can be carried out by a user who circulates along a cycle lane developed with ICT technologies. Thanks to the use of these technologies within the cycle lane environment, we are able to improve and promote this type of bicycle transport, thus contributing to environmental protection.

In this work we have collaborated with the research centre CIMNE, specifically with its ICT department, for the development of this application, which is part of an existing project called BICISENDAS that deals with the creation of a new generation of intelligent bicycle lanes.

The main objective of the Bicisendas project is the development of new bike lanes that will integrate new technologies from multiple sectors to improve comfort, safety, environment and communications in the bike lane environment, and thus contribute to promoting sustainable transport.

In the mobile application that has been developed for android, users will be able to use different tools that will help to improve their experience within the Bicisendas environment, being able to start their own routes, see points of interest on the map and notify of possible incidents that arise in the lanes such as damage to the roads. On the other hand, this application will act as an intermediary between the different cycle lane managers.

This project has helped me to learn how a development team works from the inside, to deal with deadlines and a lot of meetings to discuss results and to learn a lot in an autonomous way improving my programming skills.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC