CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Estudi sobre l'impacte dels parcs eòlics en la qualitat de la recepció de TDT


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: GARCIA VIZCAINO, DAVID

Departament: TSC

Títol: Estudi sobre l'impacte dels parcs eòlics en la qualitat de la recepció de TDT

Data inici oferta: 14-03-2022     Data finalització oferta: 14-11-2022Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
DVB-T , Aerogenerador, coberturas, broadcast
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
El creixement de les energies renovales es cada vegada més fort, pero poden les infraestructuras d'aquestes afectar a les telecomunicacions?

El principal objectiu del projecte és realitzar un estudi d'afectació d'un parc eòlic sobre els serveis de televisió digital terrestre (estàndard DVB-T i DVB-T2). La idea constaria de, primer, situar en un marc teòric la situació actual de la TDT (normativa, estàndard, etc) i investigar sobre quins problemes poden causar els aerogeneradors. La segona part constaria de realitzar un estudi de cobertura per determinar l'afectació que podria tenir un parc, aquest serà sobre un projecte de parc real. Aquest estudi es realitzaria amb l'ajuda d'un software específic per a estudis d'aquest caire. En el cas que l'afectació fos molt greu (a nivells de paralització del parc), es proposaran solucions alternatives per a poder seguir endavant la construcció d'aquest.

Software: SI (Radiomobile o Sirenet)
 
Overview (resum en anglès):

The aim of this project is to determine whether the construction of wind farms can deteriorate the quality of DTT coverage reception, specifically the reception through the DVB-T standard, and how this signal is affected.
To carry out this study, the criteria of the regulations ITU-R 805, ITU-R 1893 and the report ITU-R 2142 as well as Spanish legislation have been followed.
The software used has been Sirenet complemented with Cellnex Telecom databases.
Different studies have been carried for each distribution and dissemination system. For distribution, diffraction, reflection, and near field have been analyzed; and for distribution the field level and C / N for public and private television multiplexes have been analyzed. By comparing these data with the census information, it has been possible to determine an approximate number of victims.
It has been concluded that wind turbines, and consequently wind farms, can affect the DTT distribution and distribution network, even preventing decoding. In this case, the Monte Neme wind farm project (A Coruña) would leave 51% of the population without public television coverage and a 49% without private television coverage. It would also affect 2 nearby radio links: Carballo-Carballo Vazquez de Praga and Carballo-Retegal Montemayor Laracha, in both cases cutting up to the 5th Fresnel zone.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC