CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Tractament biològic d'aigües de caràcter tòxic per a microorganismes nitrificants a causa de l'alt contingut d'Anilina o m-Toluidina.


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: BALANYÀ MARTÍ, TERESA

Departament: DEAB

Títol: Tractament biològic d'aigües de caràcter tòxic per a microorganismes nitrificants a causa de l'alt contingut d'Anilina o m-Toluidina.

Data inici oferta: 09-01-2023      Data finalització oferta: 09-09-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor extern: Itziar Pomares Sánchez

Paraules clau:
Tractament d’aigües residuals industrials, Nitrificació-Desnitrificació, Anilina, Inhibició, Biodegradabilitat

Descripció del contingut i pla d'activitats:
En una línia de producció d'una indústria de fabricació de
colorants es generen unes aigües residuals amb un alt contingut
d'anilina que són responsables de la inhibició dels processos de
nitrificació en la planta de tractament biològic actual de la
fàbrica. Aquest efecte té com a conseqüència un tractament
insuficient del nitrogen amb l'abocament d'un excés a la xarxa de
clavegueram, de manera que actualment aquest corrent residual se
segrega de la resta i es gestiona a través d'una empresa externa
amb el cost fix que això comporta. L’objectiu d’aquest treball és
estudiar la possibilitat de tractar aquestes aigües amb una línia
addicional de tractament que constaria d'almenys, un reactor
biològic aerobi (on es donarien les reaccions de degradació de
l'anilina a través de microorganismes heteròtrofs) i un
decantador (en el cas d'un reactor de procés continu).
Així doncs, en primera instància es realitzarà una revisió
bibliogràfica per determinar l'estat de l'art sobre la
biodegradació d'anilina per via aeròbia. A partir de les diverses
possibilitats tecnològiques de tractament i tenint en compte les
característiques de les aigües a tractar, es descriuran, es
valoraran avantatges i desavantatges, i se seleccionarà la
tecnologia més adient. El projecte consistirà en, a partir del
monitoratge i control d'una planta de laboratori, determinar la
viabilitat de la tecnologia escollida. Per això, l'estudiant,
haurà de realitzar assajos respiromètrics, preparació i seguiment
de "Batch Tests", així com diverses tècniques analítiques de
laboratori per a la determinació de paràmetres com: TOC, Nt, DQO,
amoni, nitrits i nitrats, toxicitat i observació de biomassa amb
microscopi òptic.

Overview (resum en anglès): This project aims to focus on the treatment of industrial wastewaters with a high content of aromatic compounds (aniline and m-toluidine), which are generated in a production line of a chemical industry.
It is known that these compounds can cause inhibition of the nitrification processes of the factory's current biological wastewater treatment plant. Therefore, these waters are currently segregated from the plant's water treatment line to be treated externally with consequent additional cost.
The main objective of this work is to determine if nitrogenous aromatic organic compounds such as aniline and m-toluidine can be eliminated by the aerobic heterotrophic pathway and that the effluent obtained can be incorporated into the existing treatment plant without cause problems in the nitrification processes.
The results obtained indicate that it is possible to carry out a satisfactory biodegradation of aniline, eliminating the risk of inhibition of nitrifying microorganisms in subsequent bioreactors.
It is possible to optimize the process and obtain removal rates of between 47 mg/L·h and 106 mg/L·h of aniline, using a continuous treatment pilot plant, allowing simultaneous biological nitrification processes to be carried out.
Finally, a short-term test of continuous treatment of water with a high content of m-toluidine is carried out. The results show a behavior of the mud similar to that presented against aniline, with very similar TOC removal performances.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC