CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Determinació de la capacitat antagònica a nematodes fitoparàsits de sòls hortícoles gestionats mitjançant agricultura de conservació


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: GINÉ BLASCO, ARIADNA

Departament: DEAB

Títol: Determinació de la capacitat antagònica a nematodes fitoparàsits de sòls hortícoles gestionats mitjançant agricultura de conservació

Data inici oferta: 10-01-2023      Data finalització oferta: 10-09-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER

Paraules clau:
Meloidogyne, microbiota, parasitisme, sostenibilitat, supressivitat

Descripció del contingut i pla d'activitats:
A Catalunya, el nematode fitoparàsit causant de les majors
pèrdues de producció en cultius hortícoles és Meloidogyne spp.
L'agricultura de conservació és una estratègia de cultiu per
incrementar la matèria orgànica del sòl, retenir carboni i reduir
a la seva emissió a l'atmosfera, augmentar la rentenció d'agua,
reduir l'erosió, millorar la seva qualitat fisicoquímica i
preservar i incrementar la diversitat i activitat microbiana,
entre les que es troben microorganimes antagonistes de plagues i
malalties. A més, suposa un estalvi energètic i conseqüentment un
increment de la rendibilitat de l'explotació. L'objectiu d'aquest
TFG és determinar el potencial antagònic de sòls destinats a la
producció ecològica d'hortalisses, i gestionats sota els
principis de l'agricultura de conservació, envers nematodes
fitoparàsits. Es realitzarà un estudi de camp en tres finques
seleccionades per determinar: la fluctuació de la densitat de
nematodes fitoparàsits; la fluctuació del percentatge de
parasitisme de Meloidogyne spp i identificar les espècies
micorbianes responsables; i la diversitat i l'activitat
microbiana dels sòls. Paral·lelament, es realizarà un assaig de
semicamp per a comprobar la capacitat supressiva dels sòls
seleccionats envers Meloidogyne spp.

Overview (resum en anglès): In Catalonia, the phytoparasitic nematode that causes the greatest production losses in horticultural crops is Meloidogyne spp. To control it, organic farming manages these nematodes through sustainable practices.
Regenerative agriculture is an organic farming strategy that increases soil organic matter, increases water retention, reduces erosion, improves soil structure, and preserves and increases microbial diversity and activity, including microorganisms that antagonise plagues and diseases. Regenerative agriculture, therefore, is one of the practices that could control the nematode. It also saves energy and consequently increases the rendibility of the farm.
The aim of this final degree project was to determine the antagonistic potential of soils intended for organic vegetable production, and managed under the principles of regenerative agriculture, towards phytoparasitic nematodes.
Soil samples (S1-5) were taken from 5 plots from 3 different farms to test the suppressive capacity of the soil towards Meloidogyne spp. and to determine the percentage of parasitism of Meloidogyne spp.
To do this, Solanum lycopersicum cv Palosanto tomato plants were planted in the greenhouse in turrets, each containing sand (50%) mixed with soil (50%) from each of the 5 types of soil, sterilised or unsterilised, and the nematode was inoculated.
Once the experiment was finished, the eggs were extracted and counted in order to obtain the results and the percentage of eggs was counted. At this point, it could be observed that in the roots of the unsterilised soils there was a lower number of Meloidogyne spp. eggs and a higher percentage of parasitized eggs than in the soils that had been sterilised.
The treatment of the samples and other test were carried out in the laboratories of the DEAB (Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology), at the EEABB (School of Agri-Food and Biosystems Engineering of Barcelona). All the final degree work has been carried out with the HORPTA research group (Horticulture: Production, Transformation and Use), specifically with the plant health and management of plant-parasitic nematodes group.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC