CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Inducció de la resistència enfront Meloidogyne spp. mitjançant extractes d'algues


Estudiant que ha llegit aquest projecte:
    PUIG I PÀMIES, JOAN (data lectura: 25-10-2023)


Tutor/Cotutor: GINÉ BLASCO, ARIADNA

Departament: DEAB

Títol: Inducció de la resistència enfront Meloidogyne spp. mitjançant extractes d'algues

Data inici oferta: 10-01-2023      Data finalització oferta: 10-09-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER

Paraules clau:
Àcid algínic, Hortícoles, Laminarina, Nematodes fitoparàsits

Descripció del contingut i pla d'activitats:
A Catalunya, el nematode fitoparàsit causant de les majors
pèrdues de producció en cultius hortícoles és Meloidogyne spp. La
resistència genètica és altament eficaç per al control dels
nematodes i es pot utilitzar a través de conreus o portaempelts
que porten gen(s) R. Malauradament, hi ha pocs gens de
resistència comercials disponibles en cultius d'hortalisses. Un
altre tipus de resistència és la resistència induïda de les
plantes a resposta a estímuls d'agents biòtics i/o abiòtics. Hi
ha evidències de l'activació dels mecanismes de defensa del
tomàquet contra Meloidogyne per part de microosganismes, però se
sap poc sobre la capacitat d¿extractes d¿algues a induir aquesta
capacitat. L'objectiu d'aquest TFG és determinar la capacitat
d¿inducció de resistència de dos extractes d¿alga, l¿àcid algínic
i la laminanira, en front a Meloidogyne spp. Per a dur-lo a
terme, es realitzarà un experiment en testos i en cambra
climàtica on s¿avaluarà l¿efecte dels dos extractes en solanàcies
(tomàquet, pebrot i albergínia), cucurbitàcies (cogombre,
carbassó i síndria), compostes (enciam), quenopodiàcies (bledes)
i lleguminoses (mongetes) en front a Meloidogyne

Overview (resum en anglès): Nematodes (from the Greek Nematoda) are one of the major taxonomic phyla in which
invertebrates are classified within the animal kingdom. Phytoparasitic nematodes cause great
economic losses to crops. Specifically speaking, the genus Meloidogyne, gall-forming nematode
(RKN), is the one that generates the greatest threat around the world. Today there is a need to
develop and implement new solutions, that is to say control methods, which are effective and at
the same time have a lower impact on the environment and, above all, on human and animal
welfare. In recent years, different strategies have been studied in order to control them. This project
is presented with the aim of characterizing the ability of different agents to induce resistance to
Meloidogyne spp. in vegetable crops of solanaceae, cucurbitaceae, compostaceae,
chenopodiaceae and legumes. The resistance inducers used in this experiment were PRIMTAL WF
and VACCIPLANT MAX. PRIMTAL is an immune activator, which is based on "priming" to increase
the response capacity of your immune system; and VACCIPLANT is a biological fungicide of natural
origin that acts as an inducer and activator of the plant's self-defense mechanisms. The experiment
was carried out under controlled conditions in growth chambers, in which germplasm of susceptible
tomato, resistant tomato, pepper, eggplant, cucumber, courgette, watermelon, lettuce, Swiss
chard and beans were cultivated. The species of nematode used in the aforementioned
experiments was M. incognita from the agropolis of the UPC collection. Each germplasm had 45
repetitions, 15 from the control group (no treatment), 15 with PRIMTAL treatment and 15 with
VACCIPLANT treatment. Egg counts per plant were done to calculate infection level, number of eggs
per egg mass to calculate female fertility, and finally number of eggs per plant to calculate 'estimate
the level of resistance. The results showed that the nematode had difficulty infecting resistant
chard, cucumber, bean, lettuce and tomato crops.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC