CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: El paper de les coalicions multiactor regionals per a la innovació i la sostenibilitat a la indústria agroalimentària, un cas d'estudi a Catalunya


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: FERNÁNDEZ GUERRERO, DAVID

Departament: DEAB

Títol: El paper de les coalicions multiactor regionals per a la innovació i la sostenibilitat a la indústria agroalimentària, un cas d'estudi a Catalunya

Data inici oferta: 20-01-2023      Data finalització oferta: 30-06-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG ALIMENT 2016
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor Extern: Bouali Guesmi
        Institució/Empresa: CREDA-UPC-IRTA

Segon tutor (UPC): GIL ROIG, JOSE MARIA

Paraules clau:
Innovació agroalimentària, Política d'innovació, Desenvolupament regional, Desenvolupament sostenible, Coalició, Grup Operatiu, Formació.

Descripció del contingut i pla d'activitats:
El present TFG pretèn explorar l'impacte que les coalicions
multiactor regionals tenen en la innovació i la
sostenibilitat a la indústria agroalimentària; així mateix, es
busca explorar l'efecte que les
intervencions de política pública puguin tenir en la formació de
coalicions multiactor orientades a aquests
objectius. L'estudi busca adreçar, doncs, les següents preguntes
de recerca:

-Com intervenen diferents actors en el desenvolupament de
coalicions regionals orientades a la innovació i
la sostenibilitat de la indústria agroalimentària?

-Com es beneficien diferents actors de les innovacions promogudes
per les coalicions?

-Com les actuacions de política pública intervenen en la formació
de coalicions multiactor regionals
orientades a la innovació i la sostenibilitat de la indústria
agroalimentària?

Per tal de respondre a aquestes preguntes, el present TFG es
recolzarà en les dades extretes d'un estudi
quantitatiu actualment en curs (estudi A), sobre l'impacte de les
convocatòries de Grups Operatius de
l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de
productivitat i sostenibilitat agrícoles,
gestionades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Complementariament, es contempla la possibilitat d'expandir
l'abast del projecte amb l'ús de dades
qualitatives procedents d'un segon estudi, també actualment en
curs, sobre l'impacte d'una metodologia de
tallers participatius, en la capacitat que les cadenes de valor
agroalimentàries tenen de millorar la
gestió circular dels residus plàstics, a les comarques
penedesenques (estudi B).

El present projecte permet, doncs, combinar mètodes de recerca
quantitatius i qualitatius. S'hi contemplen
les següents etapes:

-Revisió de la literatura, centrada en els àmbits de la innovació
agroalimentària, el desenvolupament
sostenible i el desenvolupament regional.

-Anàlisi de les fonts de dades procedents de l'estudi A.

-Possible inclusió i anàlisi de les fonts de dades procedents de
l'estudi B.

-Elaboració i revisió de l'informe final del TFG.

Overview (resum en anglès):
The aim of this study is to assess the impact that regional multi-stakeholder coalitions have on innovation and sustainability in the agri-food industry. It also explores the effect that public policy interventions may have on building the multi-stakeholder coalitions. In order to fulfil these goals, the study relies on a bibliographic search of the situation in the region of Catalonia and the results of two studies carried out by the Centre for Research in Agrifood Economics and Development (CREDA-UPC-IRTA) for the Department of Climate Action, Food and Rural Agenda (DACC), in this study a survey was carried out to the members receiving the aid destined to GO and with the answers a bivariate statistical analysis has been carried out in order to study the relationship between variables (Fernández et al., 2023). The empirical findings show that, thanks to the public policy interventions of Operational Groups (GO) have, contributes not only to improve the ability of participating organizations to generate not only enhanced but also radical product innovations. With GO's public policy interventions, training plans and productive capacity have increased over time.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC