CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Estudi de viabilitat del drenatge subterrani com a millora dels regadius del hemidelta esquerra del Ebre


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: VERDU GONZALEZ, ANTONIO MARIA

Departament: DEAB

Títol: Estudi de viabilitat del drenatge subterrani com a millora dels regadius del hemidelta esquerra del Ebre

Data inici oferta: 26-01-2023      Data finalització oferta: 26-09-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor extern: Julián Martínez

Paraules clau:
salinitat, sòls, reg, arròs,

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Davant de la problemàtica que està patint el delta de l¿Ebre per
la sequera i la pujada del nivell del mar i en conseqüència
l¿augment de la salinitat als camps d¿arròs, ens proposem donar
una solució a aquest problema amb un sistema de drenatge soterrat
que disminueixi els nivells de salinitat del sòls.
L¿objectiu d¿aquest treball serà determinar la viabilitat
tècnica, econòmica i ambiental del drenatge subterrani, en les
condiciones actuals de les terres de regadiu de l¿hemidelta
esquerra de l¿Ebre que actualment disposa únicament de drenatge
superficial.
El propòsit principal es controlar millor la salinitat als
arrossars, amb l¿objectiu d¿incrementar els rendiments del cultiu
i estalviar aigua. En segon lloc, obrir les opcions d¿introduir
altres cultius, per si en un futur les circumstàncies econòmiques
del cultiu d¿arròs o la menor disponibilitat d¿aigua per regar ho
requereixen.

Overview (resum en anglès): Given the problems that the Ebro Delta is suffering due to drought and rising sea levels and consequently the increase in salinity in rice fields, we propose to provide a solution to this problem with an underground drainage system that decreases soil salinity levels.
The objective of this work will be to determine the technical, economic and environmental viability of underground drainage, under the current conditions of the irrigated land of the left hemidelta of the Ebro that currently has only surface drainage.
The main purpose is to better control salinity in rice fields, with the aim of increasing crop yields and saving water. Secondly, open the options of introducing other crops, in case in the future the economic circumstances of the rice crop or the lower availability of water to irrigate require it.

A viable system in all areas studied and necessary to maintain yields and the possibility of cultivating in the delta with the recent episodes of drought, be it rice or other crops if there are future restrictions on water flows.© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC