CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Fabricació d'un fibrociment altament sostenible a partir de residus de les indústries tèxtil i de la fabricació de l'acer.


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: CLARAMUNT BLANES, JOSEP

Departament: DEAB

Títol: Fabricació d'un fibrociment altament sostenible a partir de residus de les indústries tèxtil i de la fabricació de l'acer.

Data inici oferta: 03-02-2023      Data finalització oferta: 03-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor extern: P. Sadrolodabaee (Contractat UPC)

Paraules clau:
Calcària, Residus industrials, Residus tèxtils, Sostenibilitat

Descripció del contingut i pla d'activitats:
La industria del ciment és un dels sectors de més impacte
ambiental per la seva elevada emissió de CO2. A la despesa
energètica derivada de la combustió per a l'obtenció del clinker
a partir de les matèries primeres, cal afegir la descarbonatació
del seu component principal per transformar el carbonat càlcic i
òxid de cal. Es per això que l'elaboració de nous ciments està
rebent una gran atenció per part dels investigadors. D'altre
banda, l'eliminació de residus de moltes indústries està donant
suport a activitats de recerca per a la seva reutilització. És en
aquest context que s'estan provant formulacions amb residus de la
fabricació i reciclatge de l'acer que aprofiten part dels
compostos
resultants no aprofitables per a la fabricació de
nous ciments com el de magnesita. Finalment, per millorar les
propietats mecàniques d'aquest tipus de ciment, l'ús de fibres de
tipus vegetal representa una alternativa sostenible a l'ús de
fibres sintètiques que avui en dia s'utilitzen sovint a la
indústria dels fibrociments. El TFG que es proposa planteja el
repte de la fabricació d'una formulació especial per a fabricar
plaques amb ciments de residus de la mineria reforçats amb fibres
vegetals amb residus tèxtil per un sistema de laminació, amb
l'objectiu de fabricar un material altament sostenible ja que tot
ell estaria fabricat íntegrament amb residus de diferents
indústries.

Overview (resum en anglès): This project consists of manufacturing a highly sustainable fiber cement made of textile waste and mining industries and analyzing its properties.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC