CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Proposta d'itineraris paisatgístics, educatius i terapèutics a la vall de Can Masdeu, Collserola


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: MALDONADO RIUS, LLUIS

Departament: DEAB

Títol: Proposta d'itineraris paisatgístics, educatius i terapèutics a la vall de Can Masdeu, Collserola

Data inici oferta: 06-02-2023      Data finalització oferta: 06-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): MIRO SAMSOT, JANA ASTRID

Paraules clau:
Interpretació, Itinerari, Educatiu, Terapèutic, Paisatgistic, Can Masdeu

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Contingut:
El treball proposa crear un itinerari/passeig d¿interès
paisatgístic als entorns de Can Masdeu, a la vall de Collserola,
per realitzar activitats educatives i terapèutiques a la natura.
L¿itinerari s¿adaptarà al paisatge de l¿entorn i reconeixerà la
flora i fauna existent. En el seu traçat incorporarà espais de
contemplació i d'estada i reservarà espais per dur a terme
activitats i exercicis grupals i individuals.
El mateix itinerari hauria de ser útil per dur a terme diverses
propostes presents i futures del projecte de Can Masdeu
relacionades amb l'espai obert a la natura, com poden ser rutes
guiades per la vall, sensibilització ambiental, activitats de
reconnexió amb la natura i els éssers que l'habiten basades en
l'ecologia profunda i banys de bosc, entre d'altres.

S'entén per proposta la definició conceptual, formal i material
(bàsica) del projecte, partint dels instruments i les tècniques
propis de la seva formació -per la seva capacitat d'implantació i
gestió de processos naturals associats a la vegetació, l'aigua i
el sòl- i la integració de les relacions espacials, funcionals,
ambientals, culturals, socials i, ocasionalment, econòmiques, a
l'àmbit de treball proposat i el seu entorn immediat.

Activitats:
1. Informació
- Visita i documentació in situ de l¿àmbit de proposta;
- Recopilació i selecció d¿informació gràfica i escrita a partir
de fonts documentals ex.
2. Anàlisi
- Estudi i definició del marc conceptual general en què es
desenvolupa la proposta a partir dels exemples indicats;
- Anàlisi gràfica de l'àmbit de proposta, del seu entorn immediat
i del que permet integrar la vall conceptualment a la proposta.
3. Proposta
- Documentació gràfica i escrita de la proposta;
- Anàlisi gràfica i discussió de la proposta.
- Valoració econòmica.

Overview (resum en anglès): Natural spaces make up an important part of our psycho-emotional and physical health. That is why this project aims to offer several tours through the Can Masdeu valley, taking advantage of the social impact that the project has on the city of Barcelona and the environment it is surrounded by.

Through a diagnostic study of the landscape elements, several proposals are made for independent routes that encompass the natural benefits offered by the environment. Depending on the intention of the routes, three types of proposals can be differentiated: landscape itineraries, itineraries related to education and environmental awareness or itineraries to carry out therapeutic work. Based on these routes, the content of the proposals will be defined according to the theme and these routes through the valley will be carried out.© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC