CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte assignat

Títol: Determinació i optimització del consum d'aigua en un hort en coberta


Tutor/Cotutor: LOPEZ MARTINEZ, MARGARITA

Departament: DEAB

Títol: Determinació i optimització del consum d'aigua en un hort en coberta

Data inici oferta: 17-05-2023      Data finalització oferta: 17-01-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG AGRO PAISATGE
    GR PAISATGISME
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor Extern: Josep Maria Vallès Casanova
        Institució/Empresa: Tarpuna SCCL

Paraules clau:
Reg, horticultura, caracterització d'aigües, substrats

Descripció del contingut i pla d'activitats:
El consum d'aigua és un dels impactes crítics de l'agricultura
urbana en les grans ciutats com Barcelona, deficitàries de
recursos hídrics. L'objectiu d'aquest treball és realitzar una
monitorització del consum d'aigua de l'hort en coberta del Mercat
de la Vall d'Hebron i la Teixonera, un hort de 1.750m 2 integrat
a la coberta. Es vol fer una estimació del consum anual, valorar
l'estalvi d'aigua aplicant diverses tècniques com l'encoixinat o
l'ombreig i fer una proposta i dimensionament d'ús d'aigües
freàtiques o de recollida de pluvials.

Activitats:
- disseny de l'experiència per a la valoració de l'eficiència del
reg
- disseny de les pautes de reg
- presa i caracterització de mostres d'aigua
- avaluació de l'estalvi d'aigua en relació a les tècniques
aplicades

Orientació a l'estudiant: L'activitat es durà a terme tant a les instal·lacions de l'Hort del
Mercat de la Vall d'Hebron com a les de l'EEABB.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC