CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Prospecció de costos en l'aptitud biològica (fitness) en poblacions de Digitaria sanguinalis resistents i susceptibles als herbicides inhibidors de l'acetolactat sintasa.


Tutor/Cotutor: MAS SERRA, MAITE

Departament: DEAB

Títol: Prospecció de costos en l'aptitud biològica (fitness) en poblacions de Digitaria sanguinalis resistents i susceptibles als herbicides inhibidors de l'acetolactat sintasa.

Data inici oferta: 19-09-2023      Data finalització oferta: 19-04-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Forcadella, Carbó, Interacció planta-fong, Mala herba, Germinació, Plàntula

Descripció del contingut i pla d'activitats:
En el marc de la possible selecció de poblacions de forcadella resistents als herbicides inhibidors de l'acetolactat sintasa, molt emprats pel control de gramínies en camps de blat de moro, es volen fer experiments de laboratori i d'hivernacle amb la finalitat de dilucidar si existeixen, i en cas afirmatiu quantificar-les, diferències en alguns aspectes relacionats amb l'aptitud biològica de dues poblacions: una resistent i una susceptible als esmentats herbicides.
Els experiments de laboratori pretenen comparar la capacitat de germinació de les llavors i d'emergència de les plàntules a diferents profunditats d'enterrament. A l'hivernacle es farà un únic experiment, amb l'objectiu de comparar la capacitat reproductiva d'individus de les dues poblacions infectats amb el carbó Ustilago syntherismae.
Es disposarà d'espiguetes i de sorus.

Orientació a l'estudiant: Serà necessari fer una immersió en la bibliografia que, fins al moment, hi hagi publicada sobre el tema, o sigui, buscar informació i llegir tota la que es trobi. També caldrà aprendre tots els protocols necessaris per realitzar les diverses tasques previstes. La durada mínima de realització dels experiments és de tres mesos i mig. L'estudiant ha d'estar avesat a treballar amb lupa binocular.
Posteriorment caldrà processar les dades obtingudes estadísticament, comprendre els resultats i escriure el TFG considerant la bibliografia prèviament llegida.
Es considera necessari comptar amb 5 mesos, com a mínim, per tot plegat.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC