CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Ús de l'espectroscòpia de l'infraroig proper per determinar la tolerància a la sequera i el contingut en matèria seca en poblacions segregants de tomàquet


Tutor/a o Cotutor/a: CASALS MISSIO, JOAN

Departament: DEAB

Títol: Ús de l'espectroscòpia de l'infraroig proper per determinar la tolerància a la sequera i el contingut en matèria seca en poblacions segregants de tomàquet

Data inici oferta: 30-01-2024      Data finalització oferta: 30-09-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    MU MKET4FOOD+BIO
    MU TECH4AGRI+FOOD

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor/a extern: Anna Palou

Paraules clau:
Near Infrared Spectroscopy, tomàquet, Solanum pimpinellifolium, Solanum lycopersicum var cerasiforme, Estrès hídric, Qualitat, Matèria seca

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquest treball té per objectiu valorar el potencial de la tecnologia Near Infrared Spectroscopy (NIR) per la determinació directa del contingut en matèria seca en fruits de tomàquet congelat. Alhora, es pretén estudiar si l'estrès hídric deixa una empremta en el fruit que es pugui detectar a través d'aquesta tecnologia. El treball es basa en els resultats d'una assaig de camp realitzat l'any 2023 amb una població de mapeig construïda a partir d'espècies silvestres de tomàquet. Les mostres de fruit que es van congelar seran processades per l'estudiant mitjançant anàlisi química de laboratori i, en paral·le, mitjançant la tecnologia NIR. Els resultats obtinguts permetran determinar la bondat dels models NIR per predir el contingut en matèria seca i també la tolerància a l'estrès hídric, comparant els resultats amb els obtinguts a l'assaig de camp.

Orientació a l'estudiant: Les tasques a realitzar per l'estudiant inclouen anàlisi química als laboratoris de l'EEABB. Es requereixen coneixements mínims d'anàlisi química, quimiometria i anàlisi estadística.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC