CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Mitigació de l'impacte de l'efecte illa de calor urbana. Anàlisi de cobertes i estratègies de proposta


Tutor/a o Cotutor/a: BARRETO EXPÓSITO, DAVID

Departament: DEAB

Títol: Mitigació de l'impacte de l'efecte illa de calor urbana. Anàlisi de cobertes i estratègies de proposta

Data inici oferta: 04-02-2024      Data finalització oferta: 04-10-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR PAISATGISME

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor/a (UPC): PÉREZ CAMBRA, MARIA DEL MAR

Paraules clau:
Illa de calor, Canvi climàtic, Cobertes urbanes, Energia tèrmica, Renaturalització urbana

Descripció del contingut i pla d'activitats:
La proposta de TFG té com a objecte identificar estratègies que ajudin a la mitigació de l'impacte del canvi climàtic en les zones urbanes (1), utilitzant com a indicador el fenomen d'illa de calor (2) i comparant el seu efecte en diferents materials (3). El treball de recerca es delimitarà a l'anàlisi d'aquest efecte en plantes de cobertes d'àmbits urbans, incloent-hi una proposta d'intervenció o adaptació d'una coberta, des dels criteris de disseny i actuació de renaturalització urbana i d'eficiència de l'energia tèrmica i amb l'objectiu de proposar alternatives sostenibles i mitigadores de l'efecte de l'illa de calor (4).

La proposta inclourà tant les referències i desenvolupament teòric de la hipòtesi plantejada - estratègies existents per a la mitigació de l'efecte d'illa de calor i millora de les condicions ambientals en zones urbanes (1) i desenvolupant l'anàlisi en dues escales. En primer lloc, es realitzarà una anàlisi de mitjançant teledetecció amb imatges aèries i dades satel·litàries de l'impacte real de l'illa de calor (2), i en segon lloc, un estudi més detallat de l'energia tèrmica dels materials utilitzats en les diferents solucions de cobertes (3), com la aplicació i discussió del definit i exposat en un cas pràctic (4). El cas d'estudi tindrà el desenvolupament normal d'una proposta d'espai com anàlisi del lloc, estat actual amb especial atenció a la vegetació i materials existents, proposta d'actuacions i viabilitat econòmica i legislativa. Tot desenvolupat amb documentació gràfica (plànols) i escrita partint del desenvolupat en les tres primeres parts del treball.

Motivació de l'alumne: En un món que pateix l'increment global de la temperatura a causa del canvi climàtic, apareix a més a més un fenomen d'escalfament local als espais urbans: l'efecte de l'illa de calor. La materialitat de les ciutats absorbeix i emmagatzema més energia tèrmica que la que es troba en el món rural. És d'aquesta diferència de materialitat d'on apareix l'efecte de l'illa de calor, que provoca que les ciutats tinguin temperatures més elevades que els seus voltants. És per això, que sorgeix la necessitat de minimitzar al màxim aquest efecte per millorar les condicions de vida a les ciutats i reduir la mortalitat prematura causada per la calor. Tot i que està emergent una tendència en les ciutats de tot el món per renaturalitzar-les i reduir la presència de materials potenciadors de l'illa de calor, la majoria d'accions se centren en la via pública, passant per alt la tipologia d'espai que cobreix totes les ciutats: les cobertes. Les cobertes, malgrat ser en gran part espais inutilitzats i inaccessibles, són una de les grans causants del fenomen de l'illa de calor, ja que la majoria d'elles es construeixen amb la mateixa materialitat de ciutat abans esmentada.

Orientació a l'estudiant: Per tal de fer el treball l'estudiant ha de haver cursat i superat les assignatures de Projectes i Construcció.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC