CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Servei de direcció executiva i direcció ambiental de les obres de remediació del subsol d'una zona verda


Tutor/Cotutor: CENDRA GASCON, MARIA DEL MAR

Departament: DEAB

Títol: Servei de direcció executiva i direcció ambiental de les obres de remediació del subsol d'una zona verda

Data inici oferta: 28-02-2024      Data finalització oferta: 28-10-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:


En empresa (cal signar un conveni de cooperació)

        Tutor Extern: Anna Comellas Ponsà
        Institució/Empresa: Dac Enviro s.l.

Paraules clau:
Bioremediació, medi ambient, residus

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Detall de la presa de mostres en acopi. Presa de la mostra representativa dels aplecs es realitzarà de la següent manera: a) S'introduirà a una barrena o pala de mostreig al material aplegat, prenent mostres individuals, a diferents punts de l'aplec. El mostreig es realitzarà dividint la massa de l'aplec en diferents unitats, aplicant-se un criteri espaial per a la realització de les submostres que constituiran la massa final. Es recollirà un nombre de submostres acumulatives, que formen l'aprovisionament. Cada mostra estarà composta a partir d'un mínim de 10 submostres recollides aleatòriament de cadascuna de les unitats considerades; b) Les submostres es disposaran damunt d'una safata o lona on es realitzarà una mescla per obtenir una única mostra homogènia i representativa del material acopiat; c) Del resultat de la integració del material, s'extraurà la quantitat necessària de mostra d'acord amb els requeriments del laboratori i als envasos proporcionats pel mateix, i aquests es dipositaran a una nevera refrigerada per a la seva conservació durant el transport.

Resultats de laboratori (paràmetres) i expedició de cada fracció al destí (abocador). A les figures presentades anteriorment es recull la gestió i destí dels materials atenent els resultats de la caracterització química a fer (on posa RD 9/2005, inclou també els metalls del DL 1/2009).

Proposta de control dels transports de les diferents fraccions dins i fora de l'obra. La proposta de PGT de l'empresa constructora haurà de definir les zones d'abassegament i tractament (cribat) tant interiors com exteriors de l'obra, si escau. Els transports interns s'hauran de fer de manera ordenada i evitant la generació de pols. S'hauran d'estabilitzar els camins exteriors i s'hauran de netejar. Si es requereix, es procedirà al seguiment aleatori dels camions a l'objecte de contrastar els destins i materials transportats.

b) Es valorarà l'estudi d'alternatives per a la gestió de les diferents fraccions resultants de l'obra. Caldrà identificar cadascuna de les fraccions resultants de l'excavació, per classe, i la seva gestió dins o fora de l'àmbit d'obra

La gestió final dels sòls excavats en la neteja depenen en gran mesura dels tractaments de recuperació o remediació que s'apliquin, que han d'anar en la direcció de fomentar els usos productius del sòls recuperats i en limitar la gestió als abocadors com a residus. En base a la informació disponible i coneixements existents de l'àmbit, els materials i alternatives de tractament són les següents:

Residus amb pirites: tot i que el projecte de recuperació no contempli el tractament d'aquest residu i la seva posterior gestió a CII estabillitzat, si en fase d'obra es considera una opció per a la reducció de costos de l'obra, es contempla estudiar un tractament per als residus perillosos CIII (informe perillositat i admissió a dipòsit CIII segons RD 69/2009). El tractament d'estabilització (TRS2) amb CaCO3 + agent airejador (poda) + voltejos permeten reduir les concentracions de metalls i altres compostos segons RD 69/2009, reduint la seva perillositat i lixiviació per tant essent aptes en cel·la d'estabilitzats de dipòsits CII.

El cribat de terres i runes d'origen antròpic permet separar les fraccions més grolleres de les més fines. Aquesta separació permet recuperar els petris a un recuperador d'àrids o dipòsit de terres i runes. La fracció fina, en base als nivells NGR es dediquen com a capa de recobriment en dipòsits, recuperadors de sorres o altres. Tot i que en les investigacions realitzades no s'han detectat sòls impactats amb hidrocarburs, en el cas que apareguin en fase d'obra sòls impactats amb hidrocarburs (perillosos) es pot planteja un tractament de bioremediació (TRS1: biopiles aeròbiques a figures anteriors) amb microorganismes aplicats a les sorres afectades per hidrocarburs, que permeten reduir les concentracions d'aquests.

Validació d'un equip portàtil de detecció de metalls pesants a camp

Orientació a l'estudiant: Coneixements mínims de bioremediació ambiental


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC