CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Adsorbentes de etileno: efecto en la conservación de frutas durante la refrigeración doméstica


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/a o Cotutor/a: HERNANDEZ YAÑEZ, EDUARD

Departament: DEAB

Títol: Adsorbentes de etileno: efecto en la conservación de frutas durante la refrigeración doméstica

Data inici oferta: 28-06-2023      Data finalització oferta: 28-02-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG ALIMENT 2016

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor/a (UPC): ACHAERANDIO PUENTE, MARIA ISABEL

Paraules clau:
Etilè, adsorbents, Naturpod®, fruita, post collita

Descripció del contingut i pla d'activitats:
El valor de les fruites i verdures que es desaprofiten a escala domèstica no està determinat, ja que s'inclou dins de tota la fracció
orgànica eliminada, que pot arribar fins al 30% del volum total de residus generat. Si se sap que el 6,3% del total els residus municipals de
Catalunya són aliments desaprofitats. D'aquests s'ha determinat que en un 50% el motiu del malbaratament és la conservació deficient a les
llars. (agència catalana de residus, 2010). L'aliment comprat en bones condicions de consum esdevé residu. Els costos econòmics, socials i
mediambientals d'aquest volum d'aliments desaprofitats crea la necessitat de cercar estratègies que ajudin els consumidors a reduir aquestes
pèrdues.
En el cas de fruites i verdures, la millora dels processos de conservació pot ajudar a minimitzar de forma rellevant el seu malbaratament,
allargant-ne la vida útil i així el període de consum des de la compra. La utilització d'adsorbents d'etilè a escala domèstica pot suposar un
notori avenç. No hi ha dades publicades sobre quines fruites i verdures es desaprofiten més als domicilis, encara que sembla interessant
plantejar la millora que poden representar els adsorbents en vegetals de curta vida útil des de la seva adquisició i sensibles a l'etilè.
L'objectiu principal d'aquest TFG és comprovar l'eficiència d'absorbents d'etilè elaborats per NATURPOD a la vida útil de fruites i verdures
sensibles emmagatzemades en condicions de refrigeració a escala domèstica.
Com a objectiu específic es vol comparar la vida útil de maduixes, kiwis i alvocat emmagatzemats en condicions de refrigeració i presència
d'adsorbents amb fruites conservades en absència.
Per realitzar aquest objectiu el projecte es realitzaran una sèrie de tasques:
Tasca 1. Efecte de la presència d'adsorbent al calaix de conservació d'un frigorífic convencional a la vida útil de maduixes
Tasca 2. Efecte de la presència d'adsorbent al calaix de conservació d'un frigorífic convencional a la vida útil de kiwis
Tasca 3. Efecte de la presència d'adsorbent al calaix de conservació d'un frigorífic convencional a la vida útil d'alvocats
De forma general, a més de l'aspecte (anàlisi sensorial), es determinaran canvis de color instrumental (externs i interns), textura
(fermesa), índex de decaïment, així com canvis deguts a la maduració en les fruites climatèriques (solids solubles totals, SST , pH,
acidesa). Els recursos materials per poder executar aquest projecte són els laboratoris d'anàlisi d'aliments amb diferents equips: Balança,
estufes, incubadores, centrifuga, pH-metre, Reòmetre (Viscosimetre HAAKE RheoWin), Laboratori d'anàlisi d'aliments amb diferents equips:
Balança,
Adsorbents d'etilè subministrat per Naturpod: efecte en la conservació de fruites i verdures en refrigeració domèstica, estufes, incubadores,
centrifuga, pH-metre, Reòmetre (Viscosímetre HAAKE RheoWin)

Overview (resum en anglès): Due to the large amount of food waste, they are looking for ways to extend the useful life of fruit and vegetable products at the post-harvest level. To achieve this, it is important to focus on ethylene, which is a gas that produces unwanted effects on the appearance, texture and organoleptic quality of fruits and vegetables. To alleviate or reduce these effects, ethylene adsorbents or eliminators have been used at an industrial level, and in recent years, options have begun to appear so that the end consumer can use this technology at home.
The objective of this work is to verify the effectiveness of an ethylene adsorbent based on natural clays, prepared by Naturpod ® and designed for use in a domestic refrigerator. To evaluate it, quality parameters were studied in strawberries (non-climacteric fruit) and cherry tomatoes (climacteric fruit). The common parameters were visual, weight loss, total soluble solids, pH and color. In strawberries, the amount of ascorbic acid and texture were also analyzed.
The results obtained indicate that under the conditions and time studied, the strawberries show a weight loss of up to 20 % in 8 days and that without the presence of ethylene adsorbent, this loss is greater. On the other hand, in cherry tomatoes, this loss does not follow the same behavior. Regarding appearance, relevant results were obtained in the strawberries, increasing their useful life from 2 to 7 days depending on the variety and initial ripening. On the other hand, the effect of the adsorbent on the shelf life of the cherry tomato was not as effective.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC