CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament d'un recobriment antibacterià per a tubs endotraqueals


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/a o Cotutor/a: RODRÍGUEZ RIUS, DANIEL

Departament: CEM

Títol: Desenvolupament d'un recobriment antibacterià per a tubs endotraqueals

Data inici oferta: 15-09-2023      Data finalització oferta: 14-04-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS
    GR ENG SIS BIOLÒG 23

Lloc de realització:

UPC      Departament/centre: Dept. Ciència i Enginyeria de Materials / EEBE

Paraules clau:
Recobriment, antibacterià, biomaterial

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Les infeccions nosocomials ocasionen una elevada mortalitat, prolonguen l'estància hospitalària i augmenten els costos assistencials. Una de les patologies nosocomials respiratòries més severes és la Pneumònia Associada al Ventilador (VAP), la qual és causada principalment per la formació de biofilm bacterià sobre la superfície del dispositiu mèdic associat, el tub endotraqueal.

Aquest projecte té com a objectiu la modificació de la superfície de tubs endotraqueals amb un recobriment amb efecte antibacterià. Aquest tractament evitaria infeccions degudes a la formació de biofilm bacterià sobre el tub endotraqueal. Les tasques principals del projecte inclouen l'optimització dels paràmetres d'adhesió del recobriment, l'anàlisi de les superfícies modificades i l'estudi de la resposta bacteriana al tractament.

Overview (resum en anglès): Endotracheal tubes are designed to ensure the patency of the ventilation on the patients, preserving and protecting the respiratory tract. Working as an instrument which facilitates respiratory exchange, they come into direct contact with the interior of the respiratory tract, making them susceptible to bacterial biofilm formation on the tube surface, leading to Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) which is mostly caused by mechanical ventilation.

In this thesis, two types of antibacterial coatings for endotracheal tubes are developed and characterized to prevent bacterial adhesion, which leads to VAP. To carry out this development, zinc and silver materials are synthesized and introduced into chitosan to create a coating. The two synthesized materials consist of chitosan with silver nanoparticles and chitosan with zinc oxide nano-crystals.

Once the coating is obtained, to prove about the properties, characterization tests are conducted for the synthesized nanoparticles, film adhesion test to the endotracheal tube, and antibacterial effects against Escherichia coli (Gram-negative) and Staphylococcus aureus (Gram-positive) bacteria, analyzing their antibacterial effect.

This tests with accordance in the characterization are carried out on terms of morphology by SEM, the size characteristics by Mastersizer 3000E, and spectrophotometry testing, an adhesion test to the tube surface calculated by the fracture stress, and its antibacterial effect was characterized by bacterial classification with microbiological assays consist of contact assay and immersion assay.

The results obtained have indicated a successful coating development and antibacterial effect.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC