CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Determinació dels factors per adaptar Dosaviña al sistema de formació en vas


Estudiant que ha llegit aquest projecte:


Tutor/Cotutor: LLOP CASAMADA, JORDI

Departament: DEAB

Títol: Determinació dels factors per adaptar Dosaviña al sistema de formació en vas

Data inici oferta: 28-09-2023      Data finalització oferta: 28-04-2024


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AGRÍCOLA
    GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Segon tutor (UPC): GIL MOYA, EMILIO

Paraules clau:
SSD, Vinya, tractaments fitosanitaris, formació en vas

Descripció del contingut i pla d'activitats:
La darrerament creada estratègia Europea del camp a la taula,
marca com a objectiu la reducció de l'ús dels productes
fitosanitaris fins a un 50%. Un dels principals cultius de la
zona Mediterrània és la vinya, en la que l'ús dels productes
fitosanitaris és molt important per garantir la sanitat del
cultiu. Una de les vies per complir l'objectiu proposat pel
Parlament Europeu és la utilització d'eines digitals d'ajuda ala
presa de decisions (SSD ' Sistemes de Suport a la Decisió). La
Unitat de Mecanització Agrària (UPC) ha desenvolupat un SSD
anomenat Dosaviña, desenvolupat per a determinar la quantitat
necessària de productes fitosanitaris en funció de les
característiques del cultiu i tipus d'equip d'aplicació.
Actualment, aquest programa, disponible en Android, IOs i web,
només és aplicable a cultius de vinya amb sistema de formació en
espatllera.
L'objectiu d'aquest treball és determinar els factor que permetin
adaptar el Dosaviña per a sistemes de formació en vas. Per
aconseguir aquest objectiu, es realitzaran una series d'assajos
en parcel·les amb sistemes de formació en vas, en les que
s'avaluaran diferents configuracions de l'equip d'aplicació, en
diferents estadis vegetatius, i en diferents localitats.
Els resultats hauran de permetre llançar una nova versió del
Dosaviña que permeti donar suport als productors de vinya en
sistema de formació en vas.

Overview (resum en anglès): The reduction of sources of pollution is one of the most recurring topics today and agriculture is no exception. The main focus of interest is the reduction when carrying out phytosanitary treatments where the risk of water and soil pollution is very high.
Recently, the European strategy from the field to the table, marks as an objective the reduction of the use of phytosanitary products by up to 50%. One of the main crops in the Mediterranean area is the vine, in which the use of phytosanitary products is very important to guarantee the health of the crop. One of the ways to meet the objective proposed by the European Parliament is the use of digital decision-making support tools (SSD - Decision Support Systems). The Agricultural Mechanization Unit (UPC) has developed an SSD called Dosaviña®, developed to determine the necessary amount of phytosanitary products depending on the characteristics of the crop and type of application equipment. Currently, this program, available on Android, IOs and web, is only applicable to vine crops with a shoulder training system.
The aim of this work is to determine the factors that allow the Dosaviña® to be adapted for on-board training systems. To achieve this objective, a series of trials will be carried out in plots with pot training systems, in which different configurations of the application equipment will be evaluated, in different vegetative stages, and in different localities.
The results should allow a new version of Dosaviña® to be launched that will support vine producers in the vessel training system.
From the results it can be seen that the reference treatment with an application volume proposed by the farmer, with respect to the optimal volume obtained, there are significant differences that are quite remarkable.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC